Experts in fire protection

Overzicht

Meer dan een derde van de grote brandschades in winkels en industrie ontstaat in opslag- en logistieke ruimtes. Logistieke bedrijven bewaren indrukwekkende hoeveelheden aan goederen en dus een hoge waarde op relatief kleine oppervlakken. De som van de brandbaarheid en de snelle brandontwikkeling houden een extreem potentieel gevaar in. Een vuur kan zo snel tot een risicofactor worden voor het bestaan van de gehele onderneming. Juist in opslag- en logistieke zones zijn er allerlei criteria die voor de selectie van de optimale brandveiligheid maatgevend zijn. Eerst moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende magazijntypen – van hoogrekmagazijn tot paternosterkast. Dan speelt de aard van de verplaatste en opgeslagen goederen een belangrijke rol, omdat deze qua eigenschappen toch zeer verschillend zijn. Speciale risico's als bijvoorbeeld de opslag van papierrollen of banden, vereisen vaak bijzondere brandveiligheidsoplossingen. Ten slotte zijn er ook nog de expeditieruimte, de serverruimte en andere ruimtes in en rondom het bedrijf van belang.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten.  Minimax heeft de juiste brandmelders voor die verschillende zones binnen de logistieke centra. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw in een logistiek centrum. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In de logistieke centra worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, schuimblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, halocarbonblussystemen en Oxeo Preven brandvermijdingsinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in logistieke centra af.

 

Beveiligde zones

1
Noodstroomaggregaten
2
Diepvriesmagazijn
3
Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
4
Serverruimtes
5
Verblijfs- en kantoorruimtes
6
Kleine & grote ladingdragers
7
Blokmagazijnen
8
Expeditieruimte
9
Bandenmagazijn
10
Papierrollenopslag
11
Hoogrekmagazijn
12
Paternostermagazijnen
 1. Noodstroomaggregaten
  1 Noodstroomaggregaten

  Beschermingsgebied

  Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
  • Ontsnappende smeerolie door lekkages

  Brandbeveiliging

  Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

 2. Diepvriesmagazijn
  2 Diepvriesmagazijn

  Beschermingsgebied

  Diepvriesmagazijnen zijn voor alles in de levensmiddelenindustrie en in de bijbehorende handel verspreid. De opgeslagen waren en goederen worden hier bij temperaturen van tot ca. –40 °C bewaard. De noodzakelijke warmte-isolatie kan uit onbrandbare isolatiematerialen met verschillend brandgedrag, vaak in de vorm van sandwichelementen bestaan. In diepvriesmagazijnen overheerst het gebruik van opslag in magazijnrekken.

  Risico's

  • Droge lucht bevordert een snelle uitbreiding van de brand
  • Grotere brandbaarheid ontstaat bij het gebruik van brandbare isolatiematerialen
  • Ingezet water kan zonder bijmenging van een vorstbeschermingsmengsel snel in ijs veranderen

  Brandbeveiliging

  In diepvriesmagazijnen vormen Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen de ideale oplossing, omdat de voorwaarden voor hun inzet – geen langdurige aanwezigheid van personen in het magazijn, zeer dichte schil van het gebouw en geringe toevoer van frisse lucht door afvoer of aanvoer van nieuwe goederen – voor het behoud van de koude in elk geval nagestreefd worden. Bovendien bieden zij bijvoorbeeld de perfecte bescherming bij opslag van rook- en temperatuurgevoelige levensmiddelen. Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen worden meestal in combinatie met HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders bij zeer gevoelige instelling voor vroege branddetectie ingezet. Verwarmde aanzuigopeningen beveiligen de functie van diepvriesruimtes continu. Een smeulende brand zal zich dankzij Oxeo Prevent niet tot een open brand ontwikkelen – maar zonder vroege branddetectie blijven brand en brandoorzaak langdurig onbekend. Als alternatief kunnen sprinklerinstallaties gebruikt worden – hier bij voorkeur uitgerust met ESFR-sprinklers. Als er boven het plafond van de koelruimte een vorstvrije tussenruimte met voldoende plaats beschikbaar is, zijn hangende Viking ESFR droge sprinklers aan te bevelen. Met Minimax System PipeGuard Antifreeze kunnen sprinklerinstallaties in diepvriesmagazijnen tot -40°C worden ingezet.

 3. Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
  3 Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen

  Beschermingsgebied

  Als gevaarlijke stoffen gelden stoffen of mengsels die explosiegevaarlijk, ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid of gevaarlijk voor het milieu zijn. De magazijnen waarin deze opgeslagen worden kunnen uit iedere gewenste constructie bestaan, waarbij toch voor hun concipiëring bijzondere wetten en verordeningen gelden. Deze vereisen onder andere valbeschermde opslag, bodembescherming door opvangbakken en bluswaterretentiesystemen evenals de vermijding van bedrijfsmatige ontstekingsbronnen.

  Risico's

  • Snelle branduitbreiding
  • Verwoestende gevolgen van een brand voor personen en het milieu

  Brandbeveiliging

  In principe wordt in magazijnen van de te plannen brandveiligheid in het bijzonder door de eigenschappen van de opgeslagen goederen bepaald. Daarom wordt hier bijna het gehele spectrum van de brandblusinstallaties ingezet. Vaak vormen bij deze opslagvormen Oxeo inertgasblusinstallaties de voorkeursoplossing: Branden worden snel en zonder residu geblust en mogelijke reacties tussen brandmateriaal en blusmiddelen zijn uitgesloten. Alternatieven zijn Oxeo Prevent zuustofverminderingsinstallaties of schuimblusinstallaties. Een brandmeldsysteem activeert Oxeo inertgasblusinstallaties en Oxeo Prevent zuurstofverminderingsinstallaties. Voor de detectie worden UniVario vlammen- en warmtemelders ingezet.

 4. Serverruimtes
  4 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 5. Verblijfs- en kantoorruimtes
  5 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 6. Kleine & grote ladingdragers
  6 Kleine & grote ladingdragers

  Beschermingsgebied

  In de industrie zijn kleine- en grote ladingdragers vaak gebruikte opslag- en transportbakken uit kunststof. Hoewel kleine ladingdragers (KLD) zeer vaak toegepast worden in automatische hoogrekmagazijnen, worden grote ladingdragers (GLD) eerder in blokmagazijnen toegepast.

  Risico's

  • De gestapeld opgeslagen goederen vormen schachten, die bij brand in een schoorsteeneffect resulteren omdat zij vlammen en hete brandgassen als door een schoorsteen omhoog trekken
  • De magazijnopstelling is lastig met water nat te houden door het afschermende effect van de opeengestapelde opslag- en transportcontainers
  • Hoge brandbaarheid door grote hoeveelheid opgeslagen goederen in een krappe ruimte

  Brandbeveiliging

  In principe kunnen ook hier de voor het hoogrekmagazijn en blokmagazijn beschreven brandveiligheidsoplossingen benut worden. Als een sprinklerinstallatie wordt ingezet dan wordt toch de bijmenging van een schuimmiddel aanbevolen, dat effectief een laagje over de KLD of GLD vormt. Bij toepassing van KLD's in automatische hoogrekmagazijnen vormen vaak de Oxeo Prevent brandvermijdingsinstallaties een interessant alternatief. Een brandmeldsysteem activeert de Oxeo Prevent brandvermijdingsinstallatie. De detectie vindt plaats met HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders.

 7. Blokmagazijnen
  7 Blokmagazijnen

  Beschermingsgebied

  In blokmagazijnen worden de waren en goederen in kisten, dozen of pallets op elkaar en naast elkaar in blokken of rekken gestapeld. De blokken van een magazijn worden opnieuw vaak in kleinere eenheden, in rijen, onderverdeeld. Daardoor wordt een zeer dichte structuur van de opslageenheden en daarmee een zeer hoge benuttingsgraad per vierkante meter of per kubieke meter bereikt.

  Risico's

  • Technische defecten van de magazijnhulpmiddelen
  • Grote brandbaarheid omdat waren en goederen in het bijzonder dicht op elkaar opgeborgen zijn

  Brandbeveiliging

  De brandveiligheid in het bloklager kan in principe door één sprinklerinstallatie verzekerd worden. Daarbij worden afhankelijk van de opgeslagen goederen, verpakkingsaard en gebouwhoogte, hetzij klassieke sprinklers of ESFR-sprinklers uitsluitend aan het plafond geïnstalleerd. Als aanvulling hierop worden in blokmagazijnen voor de branddetectie HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders ingezet. De aanzuigbuizen van de aanzuigrookmelders worden onder het plafond aangelegd en ter vereenvoudiging van de onderhoudswerkzaamheden op goed toegankelijke plaatsen tot aan de analyseunit omlaag getrokken. Nog een voordeel van de HELIOS AMX5000: Door een gevoelige instelling kan – tenminste gedeeltelijk – gecompenseerd worden dat in het bloklager geen tussenniveaubewaking als in het hoogrekmagazijn mogelijk is.

 8. Expeditieruimte
  8 Expeditieruimte

  Beschermingsgebied

  In de expeditieruimte bevinden zich tijdelijke opslagplaatsen voor de voorbereiding van goederen die gereed zijn voor verzending en voor bestellingen. Hier worden in principe dezelfde waren en goederen aangetroffen, vaak in blokopslag, als in de eigenlijke magazijnruimte.

  Risico's

  • Defecte elektrische apparaten
  • Hoge brandbaarheid

  Brandbeveiliging

  In principe komen in de expeditieruimtes dezelfde brandveiligheidsoplossingen in aanmerking als in de betreffende opslagruimte. Omdat het uitzoeken en verpakken van bestellingen meestal in grote, open ruimtes plaatsvindt en vele mensen daar constant werken, wordt hier toch voornamelijk de voorkeur gegeven aan waterblusinstallaties.

 9. Bandenmagazijn
  9 Bandenmagazijn

  Beschermingsgebied

  Banden worden in de regel in blokmagazijnen op speciaal daartoe geconstrueerde transportpallets opgeslagen. Deze magazijnen zijn door transportsystemen onmiddellijk met de productiesystemen verbonden.

  Risico's

  • Defecte hulpmiddelen voor intern transport of kleine apparaten
  • Hoge brandbaarheid door vele banden opgeslagen in een krappe ruimte

  Brandbeveiliging

  Omdat de banden niet goed nat te houden zijn en vanwege het gevaar van een zeer snelle brandontwikkeling wordt dit brandrisico bij voorkeur bestreden door een sproeiwaterblusinstallatie met bijmenging van een schuimmiddel dat een dovende laag vormt, of anders door een schuimblusinstallatie. Minimax biedt hier verschillende brandveiligheidsconcepten die op de betreffende magazijnomstandigheden zijn toegesneden, zoals bijvoorbeeld de toepassing van open z.g. “large drop” sprinklers. De activering van de blusinstallatie vindt plaats met een brandmeldsysteem door middel van UniVario vlammen- en warmtemelders.

 10. Papierrollenopslag
  10 Papierrollenopslag

  Beschermingsgebied

  Papierrollen worden in de regel in blokmagazijnen bewaard. In enige van deze magazijnen zijn mechanische grijpersystemen geïnstalleerd – hier gaat het dan om een automatisch papierrollenmagazijn.

  Risico's

  • Schoorsteeneffect door schachten tussen de papierrollen
  • Als absorberend hygiënisch papier wordt opgeslagen bemoeilijkt dit de brandbestrijding met water

  Brandbeveiliging

  In principe zijn ook hier de voor het blokmagazijn beschreven brandveiligheidsoplossingen toe te passen. Als de brandbestrijding met water door het absorberende papier bemoeilijkt wordt, komt een veiligheidsconcept met ESFR-sprinklers, of bij grotere magazijngebouwhoogten, een kooldioxideblusinstallatie in aanmerking. Kooldioxide heeft hier ten opzichte van andere blusgassen het voordeel dat het ook voor de bestrijding diep gelegen gloeibranden geschikt is. In opslagruimtes die vanwege hun afmetingen een groot volume kooldioxide vereisen, worden uit economische overwegingen lagedruktanks voor blusmiddelopslag toegepast. Bij automatische papierrollenmagazijnen vormen ook Oxeo Prevent brandvermijdingsinstallaties een alternatief. De activering vindt plaats door een brandmeldsysteem. HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders maken een vroegtijdige detectie mogelijk.

 11. Hoogrekmagazijn
  11 Hoogrekmagazijn

  Beschermingsgebied

  Hoogrekmagazijnen zijn tot 50m hoog en meestal voor europallets geconcipieerd. Hun capaciteit varieert van een paar duizend palletplaatsen tot meerdere honderduizenden. Zij bieden op het kleinste grondoppervlak plaats voor zeer grote hoeveelheden waren en goederen. Tussen twee rekkenrijen bevindt zich steeds een gang waarin de bedieningsapparaten van het rek zich bewegen.

  Risico's

  • Snelle branduitbreiding in verticale richting vanwege boven elkaar gestapelde pallets
  • Schoorsteeneffect, dat wil zeggen, door de schachten worden vlammen en hete brandgassen omhoog gezogen

  Brandbeveiliging

  Voor hoogrekmagazijnen vormen met name sprinklerinstallaties een beproefde oplossing. Bij de klassieke varianten worden sprinklers zowel onder het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Maar als de inzet van ESFR-sprinklers (Early Suppression Fast Response) mogelijk is, die alleen onder het plafond worden geïnstalleerd, dan kunnen de reksprinklers vervallen. In aanvulling op sprinklerinstallaties worden in hoogrekmagazijnen ook brandmeldsystemen voor branddetectie ingezet. Minimax beveelt in deze gevallen HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders met verticale installatie van de aanzuigbuizen in de rekken en de installatie van de analyseunits op goed toegankelijke plaatsen. Het biedt tegenover puntvormige rookmelders onder andere het voordeel dat zij zeer eenvoudig en zonder bedrijfsonderbrekingen kunnen worden onderhouden.

 12. Paternostermagazijnen
  12 Paternostermagazijnen

  Beschermingsgebied

  Paternostermagazijnen zijn verticale – volledig door staalplaten afgeschermde – omloopkasten tot 30 m hoog, waarbij gewoonlijk het opbergen en uitnemen van de volledige inhoud via één opening plaatsvindt. Dus een ideale opslagvorm voor kleine delen. Bovendien bieden zij het economische voordeel dat het opgeslagen goed zich automatisch naar de gebruiker beweegt en niet omgekeerd.

  Risico's

  • Wrijving in de geïntegreerde technische aandrijfsystemen
  • Ingebouwde ontvlammingsrisico's
  • Snelle branduitbreiding omdat het een gesloten systeem met een hoge dichtheid van opgeslagen materiaal

  Brandbeveiliging

  Voor automatisch gesloten opslagsystemen is een sproeiwaterblusinstallatie met speciale blussproeiers uitstekend geschikt. Deze blusinstallatie kan worden aangesloten op een sprinklerinstallatie voor de gebouwbeveiliging die daar al aanwezig is. Maar wanneer het paternostermagazijn bijzonder hoog is, als er in de paternoster kwetsbare goederen worden opgeslagen, of als bij de inzet van water rekening gehouden moet worden met lange bedrijfsonderbrekingen, dan is een Oxeo inertgas-blusinstallatie de beste oplossing. Tegenover andere blusgassen heeft stikstof het voordeel dat het een beetje lichter is dan lucht en daarom – na overstroming van de paternosterkast in geval van brand – maar langzaam uit de onder aanwezige opening voor opslag of verwijdering loopt.  Blusinstallaties worden door een brandmeldsysteem geactiveerd, voor detectie wordt de combinatie met de aanzuigrookmelder HELIOS AMX5000 aanbevolen.