Experts in fire protection

Overzicht

Een hoge bezoekersdichtheid is karakteristiek voor hotels. Omdat de gasten zich zowel overdags als ook ’s nachts in de kamers ophouden moet de veiligheid van personen rond de klok een gegeven zijn. Met name op aantrekkelijke binnenstadslocaties worden vaak hotels met vele verdiepingen gebouwd. Daaruit volgen bijzondere eisen aan de brandveiligheid, omdat bijvoorbeeld brandweerladders bij hoge gebouwen in het ergste geval niet lang genoeg zijn voor de redding van gasten en personeel.

De risico's die tot een brand aanleiding kunnen geven zijn velerlei. Onachtzaam roken in hotelkamers behoort tot de meest frequente brandoorzaken. De langdurige belasting van verlichtingssystemen kan in oververhitting resulteren en een brand veroorzaken. Bovendien kunnen technische defecten in nevenruimtes zoals bijvoorbeeld behuizingstechnologieruimtes of noodstroomaggregaten de oorzaak van een brand zijn.

Met name in hotelgebouwen met een grote hoogte kunnen branden ernstige gevolgen hebben. Branden breiden zich door brandoverslag extreem snel en ongecontroleerd uit. Op hogere verdiepingen loopt de veiligheid van personen daarbij door lange en mogelijk versperde vlucht- en reddingswegen een groot risico.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een hotel. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van een hotelgebouw. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In hotels worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, halocarbonblussystemen en KS 2000 keukenbeveiligingsblussystemen ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in hotels af.

 

 

Beveiligde zones

1
Hotelkamers
2
Keukens
3
Archieven
4
Afvalafvoer
5
Hops en verkooplocaties
6
Serverruimtes
7
Stijgschachten
8
Wellnessruimtes
9
Verblijfs- en kantoorruimtes
10
Atriums
11
Huistechniekruimtes
12
Noodstroomaggregaten
13
Parkeerruimtes
 1. Hotelkamers
  1 Hotelkamers

  Beschermingsgebied

  Hotelkamers zijn ruimtes waar mensen zich terugtrekken en ontspannen, waarin de gasten zich met name 's nachts ophouden. Overdag worden de ruimtes vooral door het personeel betreden. De eisen aan comfort en binnenarchitectuur is in deze ruimtes vaak zeer hoog. Daarbij is de voorziening van elektrische apparaten nu al zeer omvangrijk en dit zal in de toekomst verder toenemen.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals waterkokers, radio of tv
  • Niet volledig gedoofde sigaretten
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  In hotelkamers vormen Minifog EconAqua watermistblusinstallaties een water- en plaatsbesparend alternatief voor sprinklerinstallaties. Deze installaties kunnen in hotelkamers met breedsproeiwandsprinklers uitgevoerd worden, zodat een standaardkamer door maar één enkele sprinkler afdoende tegen brand beveiligd wordt. Door toepassing van undercover sprinklers sluit de blustechniek zich bijzonder onopvallend aan bij het plafond. 

 2. Keukens
  2 Keukens

  Beschermingsgebied

  Geen gastronomische ruimte functioneert zonder keuken. De toebereiding van levensmiddelen vindt in de regel direct op locatie plaats in keukens van verschillende afmetingen. Hier worden levensmiddelen voorbereid, gaar gekookt en tot het serveren warm gehouden.

  Risico's

  • Oververhitte braad- en grillplaten
  • Niet deskundig bediende apparaten
  • Technische defecten van elektrische apparaten
  • Hoge brandbaarheid door toegepaste vetten

  Brandbeveiliging

  Het KS 2000 keukenbeveiligingsblussysteem biedt een ideale brandveiligheid voor fornuizen en friteuses. Al wanneer een brand ontstaat activeert dit systeem binnen seconden en bestrijdt met het speciale Febramax-S ook vetbranden. Sprinklerinstallaties beschermen het gebouw.

 3. Archieven
  3 Archieven

  Beschermingsgebied

  In archieven worden documenten en informatie in de vorm van papieren dossiers of gegevensdragers bewaard. Systeemrekken of verschuifbare magazijnrekken zorgen voor een overzichtelijke opslag en bieden zo nodig snel toegang tot bepaalde informatie. De ruimtehoogte wordt in de regel zo goed mogelijk benut.

  Risico's

  • Technische defecten aan apparaten zoals de motoren van elektrisch verschuifbare magazijnrekken
  • Oververhitting van de plafondverlichting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  In archieven zorgen de sprinklerinstallaties die aanwezig zijn voor de bescherming van het gebouw voor de noodzakelijke veiligheid. Door inzet van preaction-sprinklers wordt een ongewilde activering van de blusinstallatie door toevallige beschadiging van een sprinkler vermeden. Oxeo inertgasblusinstallaties sluiten waterschade aan gearchiveerde materialen volledig uit. Zij vormen bovendien een optimale oplossing als de afstand tussen de bovenzijde van een rek en het plafond voor de inzet van sprinklers te gering is. De activering van Oxeo blussystemen vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van een HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 4. Afvalafvoer
  4 Afvalafvoer

  Beschermingsgebied

  Grote hoeveelheden van diverse types verpakkingsafval worden vaak op gescheiden inzamelings- en afvalterreinen verzameld. Papier- en afvalpersen comprimeren het opslagvolume. Bovendien wordt het afval ook in containers in de buitenlucht opgeslagen.

  Risico's

  • Zelfontbranding bij onvoldoende ventilatie
  • Grote hoeveelheden licht ontvlambare organische materialen
  • Brandstichting in de buitenlucht
  • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten

  Brandbeveiliging

  De sprinklerinstallaties die worden ingezet voor de bescherming van een gebouw zijn ook effectief bij de bestrijding van branden in organische afvalstoffen en verpakkingsmaterialen. Terreinen buiten kunnen op de installatie aangesloten worden, waarbij een droge installatie of als alternatief Minimax PipeGuard Antifreeze het bevriezen van het bluswater verhindert en tegen mogelijke vorstschade beschermt. Als grote hoeveelheden worden opgeslagen dan heeft een sproeiwaterblusinstallatie met open sproeiers de voorkeur. Deze wordt dan door een brandmeldsysteem met UniVario industriële brandmelders geactiveerd.

 5. Hops en verkooplocaties
  5 Hops en verkooplocaties

  Beschermingsgebied

  Vaak bestaat op een verkooplocatie een bijzonder hoge architectonische vereiste: Duur uitgevoerde ingangsruimtes uit diverse materialen evenals een omvangrijke verlichtingsinstallatie en open constructies vormen geen uitzondering. Bovendien versterken atriums en open galerijen het exclusieve verschijningsbeeld. Karakteristiek voor alle verkooplocaties is het geregelde bezoekersverkeer en de daaraan verbonden hoge vereisten aan de veiligheid van personen.

  Risico's

  • Allerlei licht ontvlambare waren
  • Kortsluitingen aan permanent functionerende presentatieapparaten
  • Defecten aan verlichtingssystemen
  • Brandstichting

  Brandbeveiliging

  Undercover sprinklers bieden zich vooral bij de inzet van een sprinklerinstallatie aan. Zij passen harmonisch en onopvallend bij het uiterlijk van het plafond. Daarmee staat betrouwbare brandveiligheid niet in tegenspraak tot de hoge eisen aan esthetische vormgeving en uitrustingsniveau van representatieve shops en verkooplocaties.

 6. Serverruimtes
  6 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 7. Stijgschachten
  7 Stijgschachten

  Beschermingsgebied

  Een groter gebouw vereist een veelheid aan elektriciteits-, datakabels en buisleidingen. Deze verlopen tussen de verdiepingen gebundeld in stijgschachten. Per verdieping hebben de voedingsleidingen aftakkingen naar de afzonderlijke verdiepingen. Stijgschachten bieden bescherming voor beschadiging en spelen tegelijk een rol als visuele camouflage.

  Risico's

  • Kortsluitingen aan elektriciteitskabels
  • Tocht en de verticale richting van de schacht bevorderen een snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Stijgschachten worden met de aanwezige sprinklerinstallaties die voor de beveiliging van het gebouw dienen betrouwbaar voor brand beschermd. Bij schachthoogten van meer dan 15 m worden sproeiwaterblusinstallaties ingezet. In dit geval neemt een brandmeldsysteem met puntvormige rookmelders de automatische activering van de blusinstallatie

 8. Wellnessruimtes
  8 Wellnessruimtes

  Beschermingsgebied

  Wellnessruimtes genieten een steeds groeiende populariteit. Zij bestaan in verschillende afmetingen: van een kleine ruimte met een sauna of whirlpool tot een grote spa met fitnessruimte, solarium en zwembad.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische grootverbruikers zoals saunaovens, solaria of fitnessapparaten
  • Licht ontvlambare installaties uit hout, kunststof of schuimmateriaal

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties zijn bij uitstek geschikt voor de brandveiligheid van wellnesszones. Deze blusinstallaties kunnen worden aangesloten op een sprinklerinstallatie voor de brandbeveiliging van het gebouw die daar al aanwezig is. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. De sprinklers worden daarbij volgens de omgevingsomstandigheden geselecteerd en geïnstalleerd. Zo wordt bijvoorbeeld in sauna's een speciale variant van de preaction-sprinkler toegepast. De activeringstemperatuur van deze zogenaamde sauna-sprinkler ligt vergeleken met klassieke sprinklerampullen duidelijk hoger. Voor de bescherming tegen ongewilde beschadiging kunnen de sprinklerkoppen van een korfje voorzien worden. 

 9. Verblijfs- en kantoorruimtes
  9 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 10. Atriums
  10 Atriums

  Beschermingsgebied

  Atriums zijn representatieve centrale ruimtes die als ingangsgebied of op grond van hun architectuur en afmetingen gedeeltelijk ook als expositieruimte benut kunnen worden. Enige atriums strekken zich uit over de volledige hoogte van het gebouw en laten door een glazen koepel natuurlijk licht van boven toe. Door de centrale locatie van atria gaan hiervandaan meestal routes naar vrijwel alle andere zones en verdiepingen van een gebouw.

  Risico's

  • Oververhitting van de verlichting
  • Defecten aan elektrische apparaten zoals reclameschermen
  • Decoratieve elementen die bij een evenement of het jaargetijde passen, bijv. met kaarsen

  Brandbeveiliging

  De bijzondere constructie en afmetingen van atriums maken de inbouw van automatische blusinstallaties noodzakelijk. Bij ruimtes met een hoogte van meer dan 15 m zorgen sproeiwaterblusinstallaties voor een betrouwbare brandbestrijding. In dit geval vindt de activering plaats door een brandmeldsysteem met lineaire rookmelders. Bij ruimtes met een geringe hoogte is de sprinklerinstallatie die voor het hele gebouw wordt ingezet een geschikt alternatief. 

 11. Huistechniekruimtes
  11 Huistechniekruimtes

  Beschermingsgebied

  Huistechniekruimtes zijn voor het geordende gebruik van een gebouw een zeer essentiële zone. Hier bevinden zich behalve de schakel- en besturingsinstallaties van het liftsysteem de veiligheidsrelevante huistechnieksystemen, zoals de overdruksturing, die vluchtwegen in geval van brand rookvrij moet houden. De inrichtingen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten onderbrekingsvrij functioneren – alleen dan kan de werking op alle etages van het gebouw storingsvrij in stand gehouden worden.

  Risico's

  • Oververhitte ventilatoren, compressoren en koelaggregaten
  • Kortsluitingen aan elektronische componenten

  Brandbeveiliging

  Bij bijzonder hoge beschikbaarheidseisen, bijv. aan de schakel- en besturingsinstallatie van het liftsysteem, is een residuloos blussen met Oxeo-blussystemen of MX 1230 brandblusinstallaties zinvol. Een brandmeldsysteem met het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 activeert de blusinstallatie.

  Als alternatief worden de huistechniekruimtes verbonden met de gebouwbescherming via sprinklerinstallaties. Zo nodig maakt de inzet van preaction-sprinklers een ongewilde activering van de blusinstallatie onmogelijk.

 12. Noodstroomaggregaten
  12 Noodstroomaggregaten

  Beschermingsgebied

  Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
  • Ontsnappende smeerolie door lekkages

  Brandbeveiliging

  Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

 13. Parkeerruimtes
  13 Parkeerruimtes

  Beschermingsgebied

  Omvangrijke parkeermogelijkheden zijn voor klanten en medewerkers bijzonder comfortabel. Frequent staan parkeerplaatsen op grond van plaatsgebrek in ondergrondse parkeergarages met meerdere verdiepingen ter beschikking en worden deze druk gebruikt.

  Risico's

  • Technische defecten aan geparkeerde auto's
  • Onachtzaam roken
  • Brandstichting
  • Snelle brand- en rookontwikkeling

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden een water- en plaatsbesparende brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages. Bij grotere plafondhoogten vormen sprinklerinstallaties een betrouwbaar alternatief.