Experts in fire protection

Probleem

Een geïnstalleerde sprinklerinstallatie moet ongeacht de leeftijd daarvan altijd even fit zijn.

Zelfs na vele jaren van bedrijfsklaarheid zijn de eisen aan de betrouwbaarheid en effectiviteit van de sprinklerinstallatie even hoog als bij een pas geïnstalleerde installatie.

Maar corrosie kan in de loop van de tijd de functionaliteit van een sprinklerinstallatie sterk aantasten. Door corrosie kunnen de wanddiktes van de buizen zover afnemen dat deze moeten worden vervangen. Organische afzettingen en aangekoekt sediment vernauwen de buizen of dichten eventueel zelfs de sprinklers af wanneer zij losraken. Zo kan de blussende werking sterk verminderen. Aan deze risico’s staan zowel natte als droge installaties bloot.

Vanwege deze overwegingen zijn voor alle sprinklerinstallaties na een zekere periode bepaalde inspecties voorgeschreven.

Oplossing

Een aantal controles van sprinklerinstallaties zijn conform het nieuwe Technisch Bulletin(TB) 80 voorgeschreven. Zo moeten sprinklerleidingen om de 15 jaar inwendig geïnspecteerd worden en ook sprinkler-koppen moeten, afhankelijk van het type, na een aantal voorgeschreven jaren gecontroleerd of vervangen worden. 

De controle van het leidingwerk vindt plaats door Minimax als erkende systeembouwer samen met een deskundige van een op dit gebied erkende instelling. 

Ter controle worden steekproefsgewijs sprinklers uit een sprinklergroep gedemonteerd en visueel geïnspecteerd. Indien nodig zullen deze door het laboratorium van een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde instelling worden onderzocht.

Bij de leidingcontrole wordt een endoscopische inspectie van het buizennet op afzettingen en corrosie uitgevoerd. Er vindt een beoordeling plaats van de hydraulische aantasting evenals een bepaling en evaluatie van de resterende wanddikten. Ook deze controle vindt plaats in de vorm van steekproeven. 

Ook met de volgens Technisch Bulletin(TB) 67B voorgeschreven periodieke inspectie van water reservoirs kan Minimax u van dienst zijn.

Zorg dat u zich houdt aan de beschreven controles en de voorgeschreven intervallen, vervul uw plichten als exploitant, verzeker daarmee uw investeringen en verhoog voor alles de bedrijfszekerheid van uw blusinstallatie.

Leveringsomvang

Bij een negatieve uitslag van de controle van de installatie

 • Buiten bedrijf zetten en aftappen van de sprinklerinstallatie
 • Intensief spoelen van het leidingwerk om aanwezig sediment te verwijderen
 • Vervanging van gecorrodeerde buizen of buizen met een te lage resterende wanddikte
 • Vervanging van defecte sprinklers
 • Druktesten van de installatie
 • Documentatie van het onderzoek

Leveringsomvang

Voor de uitvoering van de controles van de installatie

 • Buiten bedrijf zetten en aftappen van de sprinklerinstallatie
 • Ondersteuning van deskundigen bij het nemen van monsters en het onderzoek
 • Vervangen van sprinklers
 • Het controleren en aftappen van kleppen met droog leidingwerk
 • Druktesten van de installatie
 • Documentatie van het onderzoek
 • Vulling en her-ingebruikname van de sprinklerinstallatie