Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Vonkenblusinstallaties detecteren bronnen van ontsteking in afzuig- en transportinstallaties en creëeren via een automatische blusventielunit bliksemsnel een watersluier om gloeiende deeltjes te blussen. Deze installaties kunnen overal worden ingezet waar brandbare materialen met behulp van bijvoorbeeld (stof-)afzuiging worden getransporteerd en er een hoog risico bestaat dat door vonken of gloeinesten branden of stofexplosies ontstaan. Onder ideale omstandigheden kan het blusproces zelfs plaatsvinden zonder onderbrekingen te veroorzaken in de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Opbouw

1
Vonkenmelders
2
Brandmeld- en blussturingscentrale
3
Drukverhogingsinstallatie
4
Blusventielunit
Construction of a spark extinguishing system
 1. Vonkenmelders
 2. Brandmeld- en blussturingscentrale
 3. Drukverhogingsinstallatie
 4. Blusventielunit

Functie

Een volautomatische vonkenblusinstallatie bestaat gewoonlijk uit vonkenmelders, een stuurcentrale en een blusventielunit. Als de vonkenmelders ontbrandingsverschijnselen, zoals vonken of hete deeltjes detecteren in het getransporteerde materiaal, dan geven zij een signaal aan de stuurcentrale. Deze stuurt daarop binnen milliseconden de magneetklep aan van de blusventielunit. Het bluswater wordt vrijgegeven en via gepatenteerde zelfsluitende sproeiers in de stroom met transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd. Onmiddellijk daarna wordt de magneetklep automatisch weer gesloten. Parallel daaraan wordt de akoestische en/of visuele alarmering geactiveerd. Bovendien kan een automatische uitschakeling van het proces plaatsvinden, eventueel afhankelijk van de hoeveelheid gedetecteerde vonken of hete deeltjes.

Vonkenmelders

Image of Spark detector

De vonkendetectie in het gesloten transportsysteem vindt plaats via lijnbewaakte vonkenmelders, die op infraroodstraling van voorbijsnellende ontbrandingsverschijnselen reageren. De melder bewaakt continu de functionaliteit van zijn eigen elektronica. Als optie zijn er ook melders verkrijgbaar die hun eigen visuele functionaliteit bewaken. Storingen worden automatisch doorgegeven aan de stuurcentrale. Als in bepaalde zones hogere bedrijfstemperaturen te verwachten zijn, dan worden lijnbewaakte vonkenmelders met een lichtbrongeleider voor thermische activering toegepast. Voor niet volledig gesloten transportsystemen, bijvoorbeeld voor transportbanden of stortkokers, kunnen speciale daglicht-ongevoelige vonkenmelders worden geïnstalleerd.

Blusventielunit

Operating principle of the automatic extinguishing system

Als de centrale een vonkenmelding ontvangt, dan stuurt deze het snelle magneetventiel van de blusventielunit aan en geeft een gedoseerd bluswatervolume vrij. Minimax stromingsmelders voor functiebewaking worden niet in de algemene watertoevoer geplaatst, maar zijn geïntegreerd in de blusventielunit. Daarmee kan elke te blussen locatie afzonderlijk op activering bewaakt worden en kunnen storingen ook per locatie gemeld worden.

Het bluswater wordt via een gepatenteerde sproeier met platte straal verspreid, die speciaal voor de bijzondere omstandigheden in transportbuizen werd ontwikkeld. Deze wekt een gelijkmatige watersluier op in de volledige buisdiameter.

Conventionele schotelsproeiers kunnen de diameter van de transportbuis alleen met behulp van wervelingen in de transportstroom volledig vullen. Hiervoor moet er dan een buis van voldoende lengte beschikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dat tussen de positie van de blussproeiers en de volgende installaties (bijv. filters of silo's) grotere afstanden nodig zijn, wat vaak niet het geval is.

In transportbuizen waar deze wervelingen zich niet voordoen, b.v. in de omgeving van stortkokers, vult het sproeibeeld van conventionele schotelsproeiers de buisdiameter alleen volledig wanneer er meerdere van dergelijke sproeiers worden toegepast. Bij de toepassing van Minimax sproeiers met platte straal is vaak één enkele sproeier voldoende.

De hoogwaardige materialen en de constructie van de Minimax sproeier met platte straal verminderen de gevoeligheid voor vervuiling en slijtage. Ook de bijbehorende kogelkraan aan de blusautomaat kan elektrisch bewaakt worden om ervoor te zorgen dat deze altijd in de juiste stand staat.

Watertoevoer

Het gebruik van een drukverhogingsinstallatie is bijna altijd vereist, de minimale druk die vereist is wordt meestal niet bereikt met de aansluiting op een sprinklerinstallatie of waterleidingnet.

De hoofdcomponenten van een drukverhogingsinstallatie zijn de membraandruktank en de centrifugaalpomp. De membraandruktank stelt bij activering onmiddellijk water met voldoende druk ter beschikking aan de blusventielunit. Als de druk onder een bepaalde waarde komt, dan vult de pomp de druktank bij.

De redundante uitvoering zorgt bovendien voor een hoge installatieveiligheid. Bij uitval van de pomp zijn meerdere blusstoten uit de membraandruktank mogelijk. Als het membraan van de druktank beschadigd raakt, dan zorgt juist de pomp weer voor de volledige watertoevoer. Als optie kan ook nog eens een membraanbreukbewaking worden geïnstalleerd.

Beveiligde zone

Bergen en kolenbunker
Dumps and coal bunkers

Beschermingsgebied

Die Kohle wird in der Regel im Außenbereich auf einer Halde ohne Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe gelagert. Kohlebunker bieten hingegen die Möglichkeit, den Brennstoff trocken einzulagern. Häufig finden sich in einem Kohlekraftwerk beide Lagervarianten.

Risico's

 • Selbst entzünden von Kohle
 • In Kohlebunkern explosionsgefährdete Atmosphäre durch Kohlenstaub

Brandbeveiliging

Voor de brandveiligheid van de kolenopslag worden blusmonitoren toegepast, die de branden van een veilige afstand bestrijden en de door vuur bedreigde installaties preventief koelen. De monitoren laten zich afhankelijk van de uitrustingsvariant hetzij handmatig of met de afstandsbediening op het betreffende doel richten. Voor buiten wordt bovendien een slangenhaspelsysteem aanbevolen. Voor de bewaking worden warmtebeeldcamera's ingezet, die de warmteontwikkeling in kolen zichtbaar maken. In de kolenbunker daarentegen worden voor de detectie brandgasmelders ingezet die op het ontsnappende koolmonoxide reageren in geval van brand.

Filterinstallaties
Filter systems

Beschermingsgebied

Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

Risico's

 • Explosieve atmosfeer
 • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Mechanische transportinstallaties
Mechanical conveyor systems

Beschermingsgebied

Tijdens het volledige productieproces worden grondstoffen, hulpstoffen en bedrijfsstoffen via geïntegreerde of vrije transportbanden aan de verdere bewerkingsstations toegevoerd.

Risico's

 • Heetgelopen rollenlagers
 • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
 • Zelfontbranding van het transportgoed

Brandbeveiliging

Sproeiwaterblusinstallaties zijn ideaal voor de brandveiligheid van transportbanden, want vanwege de zeer snelle uitbreiding van de brand is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. Minifog ProCon watermistblusinstallaties vormen een efficiënt alternatief voor de directe beveiliging van bandinstallaties. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met de sproeiwaterblusinstallatie duidelijk minder bluswater wordt toegepast. De branddetectie en activering van de sproeiwaterblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammenmelders en multisensorbrandgasmelders.

Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
Pneumatic suction and conveyor systems

Beschermingsgebied

Overal daar waar brandbare materialen pneumatisch afgezogen of getransporteerd worden bestaat er een verhoogd brandrisico. Dit geldt in het bijzonder voor het materiaalmengsel in de afzuig- en transportinstallaties.

Risico's

 • Vonken, hete deeltjes of gloeinesten in de bewerkings- of verwerkingsmachines, die in de transportinstallaties terechtkomen
 • Stofexplosies

Brandbeveiliging

Functiebewaakte vonkenmelders reageren betrouwbaar en direct op de infraroodstraling van voorbijschietende tekenen van ontbranding. Zij geven een signaal aan het brandmeldsysteem, dat daarop in milliseconden de magneetklep van de blusautomaat aanstuurt. Het bluswater wordt vrijgegeven en via zelfsluitende sproeiers in de stroom transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd en worden zo geblust. Onmiddellijk daarna sluit de magneetklep zich automatisch

Certificering

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën