Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Het zuurstofverminderingssysteem Oxeo EcoPrevent PG vermindert het luchtzuurstofgehalte door de gecontroleerde toevoer van stikstof in de beveiligde zone zover dat er een “brandveilige” atmosfeer ontstaat, en dit niveau duurzaam in stand gehouden wordt. Zo kan het ontstaan van open branden vrijwel uitgesloten worden. De stikstof voor de zuurstofvermindering genereert Oxeo EcoPrevent PG door een stikstofgenerator, direct ter plaatse. De beveiligde ruimtes kunnen door gezonde personen verder betreden worden. 

 • Branden krijgen geen kans om te ontstaan
 • Schades blijven beperkt tot de betreffende defecte component
 • Technische installaties en processen blijven beschikbaar
 • Geen schade door sterke rookgasontwikkeling
 • Het Oxeo EcoPrevent PG systeem vermijdt mogelijke bijwerkingen van het blussen, zoals snelle, puntgerichte temperatuurveranderingen en elektrische kortsluitingen door blusmiddelen en blusmiddelresidu

Design

1
Vacuum pump
2
Process tank
3
Process valve
4
Low-pressure compressor
5
Control display
6
Adsorption tank
7
Resorption tank
Construction of Oxeo EcoPrevent VG
 1. Vacuum pump
 2. Process tank
 3. Process valve
 4. Low-pressure compressor
 5. Control display
 6. Adsorption tank
 7. Resorption tank

Opbouw en functie

Componenten

Carbon granulate filled containers realize the separation of the oxygen

De hoofdbestanddelen van het Oxeo EcoPrevent PG brandvermijdingssysteem zijn een persluchtcompressor, een persluchtverzorgingseenheid, een stikstofgenerator en de zuurstofsensoren met de bewakings- en stuurcentrale. Om een brandvermijding door de vermindering van het zuurstofgehalte te verzekeren, moeten de afzonderlijke componenten als volgt samenwerken.

Sensoren meten continu het zuurstofgehalte van de lucht in de beveiligde zone. De stikstoftoevoer wordt door een magneetklep die wordt aangestuurd door de bewakings- en stuureenheid geregeld. Bij het bereiken van de ingestelde zuurstofconcentratie schakelt de Oxeo EcoPrevent PG zich automatisch in de stand-bymodus. Het systeem treedt pas weer in werking als de zuurstofconcentratie opnieuw gaat stijgen, bijv. door ondichte plaatsen in het gebouw of door open deuren en dergelijke.

Persluchtcompressor

De persluchtcompressor zuigt buitenlucht aan en comprimeert deze afhankelijk van de toepassing tot 13 bar. In de persluchtverzorgingseenheid wordt de gecomprimeerde lucht van vuildeeltjes, vocht en olieresten gereinigd om een lange levensduur van de stikstofgenerator te garanderen.

Container solution

The modest dimensions of the VPSA make it possible to implement the entire oxygen reduction system as a container solution. This saves valuable space in buildings.

Modular design

The scalable design allows individual quantities to be supplied. From quantities upwards , the modular design offers built-in partial redundancy. If a module is being serviced or is possibly completely out of service, part of the quantity supplied will still be available. Often this is sufficient to maintain fire protection or if necessary to gain enough time to restore complete fire protection.

Toepassingen

Archieven

Beschermingsgebied

In archieven worden documenten en informatie in de vorm van papieren dossiers of gegevensdragers bewaard. Systeemrekken of verschuifbare magazijnrekken zorgen voor een overzichtelijke opslag en bieden zo nodig snel toegang tot bepaalde informatie. De ruimtehoogte wordt in de regel zo goed mogelijk benut.

Risico's

 • Technische defecten aan apparaten zoals de motoren van elektrisch verschuifbare magazijnrekken
 • Oververhitting van de plafondverlichting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

In archieven zorgen de sprinklerinstallaties die aanwezig zijn voor de bescherming van het gebouw voor de noodzakelijke veiligheid. Door inzet van preaction-sprinklers wordt een ongewilde activering van de blusinstallatie door toevallige beschadiging van een sprinkler vermeden. Oxeo inertgasblusinstallaties sluiten waterschade aan gearchiveerde materialen volledig uit. Zij vormen bovendien een optimale oplossing als de afstand tussen de bovenzijde van een rek en het plafond voor de inzet van sprinklers te gering is. De activering van Oxeo blussystemen vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van een HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Diepvriesmagazijn
Refrigerated storage

Beschermingsgebied

Diepvriesmagazijnen zijn voor alles in de levensmiddelenindustrie en in de bijbehorende handel verspreid. De opgeslagen waren en goederen worden hier bij temperaturen van tot ca. –40 °C bewaard. De noodzakelijke warmte-isolatie kan uit onbrandbare isolatiematerialen met verschillend brandgedrag, vaak in de vorm van sandwichelementen bestaan. In diepvriesmagazijnen overheerst het gebruik van opslag in magazijnrekken.

Risico's

 • Droge lucht bevordert een snelle uitbreiding van de brand
 • Grotere brandbaarheid ontstaat bij het gebruik van brandbare isolatiematerialen
 • Ingezet water kan zonder bijmenging van een vorstbeschermingsmengsel snel in ijs veranderen

Brandbeveiliging

In diepvriesmagazijnen vormen Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen de ideale oplossing, omdat de voorwaarden voor hun inzet – geen langdurige aanwezigheid van personen in het magazijn, zeer dichte schil van het gebouw en geringe toevoer van frisse lucht door afvoer of aanvoer van nieuwe goederen – voor het behoud van de koude in elk geval nagestreefd worden. Bovendien bieden zij bijvoorbeeld de perfecte bescherming bij opslag van rook- en temperatuurgevoelige levensmiddelen. Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen worden meestal in combinatie met HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders bij zeer gevoelige instelling voor vroege branddetectie ingezet. Verwarmde aanzuigopeningen beveiligen de functie van diepvriesruimtes continu. Een smeulende brand zal zich dankzij Oxeo Prevent niet tot een open brand ontwikkelen – maar zonder vroege branddetectie blijven brand en brandoorzaak langdurig onbekend. Als alternatief kunnen sprinklerinstallaties gebruikt worden – hier bij voorkeur uitgerust met ESFR-sprinklers. Als er boven het plafond van de koelruimte een vorstvrije tussenruimte met voldoende plaats beschikbaar is, zijn hangende Viking ESFR droge sprinklers aan te bevelen. Met Minimax System PipeGuard Antifreeze kunnen sprinklerinstallaties in diepvriesmagazijnen tot -40°C worden ingezet.

Elektrische & schakelruimtes
Electric & control rooms

Beschermingsgebied

Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

Risico's

 • Kortsluiting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
Storage of hazardous substances

Beschermingsgebied

Als gevaarlijke stoffen gelden stoffen of mengsels die explosiegevaarlijk, ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid of gevaarlijk voor het milieu zijn. De magazijnen waarin deze opgeslagen worden kunnen uit iedere gewenste constructie bestaan, waarbij toch voor hun concipiëring bijzondere wetten en verordeningen gelden. Deze vereisen onder andere valbeschermde opslag, bodembescherming door opvangbakken en bluswaterretentiesystemen evenals de vermijding van bedrijfsmatige ontstekingsbronnen.

Risico's

 • Snelle branduitbreiding
 • Verwoestende gevolgen van een brand voor personen en het milieu

Brandbeveiliging

In principe wordt in magazijnen van de te plannen brandveiligheid in het bijzonder door de eigenschappen van de opgeslagen goederen bepaald. Daarom wordt hier bijna het gehele spectrum van de brandblusinstallaties ingezet. Vaak vormen bij deze opslagvormen Oxeo inertgasblusinstallaties de voorkeursoplossing: Branden worden snel en zonder residu geblust en mogelijke reacties tussen brandmateriaal en blusmiddelen zijn uitgesloten. Alternatieven zijn Oxeo Prevent zuustofverminderingsinstallaties of schuimblusinstallaties. Een brandmeldsysteem activeert Oxeo inertgasblusinstallaties en Oxeo Prevent zuurstofverminderingsinstallaties. Voor de detectie worden UniVario vlammen- en warmtemelders ingezet.

Hoogrekmagazijn
High rack storage

Beschermingsgebied

Hoogrekmagazijnen zijn tot 50m hoog en meestal voor europallets geconcipieerd. Hun capaciteit varieert van een paar duizend palletplaatsen tot meerdere honderduizenden. Zij bieden op het kleinste grondoppervlak plaats voor zeer grote hoeveelheden waren en goederen. Tussen twee rekkenrijen bevindt zich steeds een gang waarin de bedieningsapparaten van het rek zich bewegen.

Risico's

 • Snelle branduitbreiding in verticale richting vanwege boven elkaar gestapelde pallets
 • Schoorsteeneffect, dat wil zeggen, door de schachten worden vlammen en hete brandgassen omhoog gezogen

Brandbeveiliging

Voor hoogrekmagazijnen vormen met name sprinklerinstallaties een beproefde oplossing. Bij de klassieke varianten worden sprinklers zowel onder het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Maar als de inzet van ESFR-sprinklers (Early Suppression Fast Response) mogelijk is, die alleen onder het plafond worden geïnstalleerd, dan kunnen de reksprinklers vervallen. In aanvulling op sprinklerinstallaties worden in hoogrekmagazijnen ook brandmeldsystemen voor branddetectie ingezet. Minimax beveelt in deze gevallen HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders met verticale installatie van de aanzuigbuizen in de rekken en de installatie van de analyseunits op goed toegankelijke plaatsen. Het biedt tegenover puntvormige rookmelders onder andere het voordeel dat zij zeer eenvoudig en zonder bedrijfsonderbrekingen kunnen worden onderhouden.

Serverruimtes
Server rooms

Beschermingsgebied

Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

Risico's

 • Oververhitting van technologische apparatuur
 • Defecten zoals kortsluiting
 • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

Brandbeveiliging

Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

Gerelateerde technologieën