Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Oxeo inertgasblussystemen bestrijden branden door de toevoer van inerte gassen, zoals argon of stikstof en de daarmee gepaard gaande daling van het luchtzuurstofgehalte. Zij zijn bijzonder geschikt voor de beveiliging van ruimtes met hoogwaardige en kwetsbare inrichtingen, waarbij een residuloos blussen – zonder de inzet van water, schuim of poeder als blusmiddel – de voorkeur heeft. Argon en stikstof zijn natuurlijke bestanddelen van de omgevingslucht, bovendien niet giftig en elektrisch niet geleidend.

 • Ideaal voor de bescherming van hoogwaardige goederen en kwetsbare inrichtingen
 • Uitstekende bluswerking ook in risicogebieden met een hoge of verdekte brandbaarheid
 • Vermijding van langere uitvaltijden en kostbare bedrijfsonderbrekingen
 • Bijzonder goed voor de inzet in zones met personenverkeer geschikt
 • Inerte gassen zijn een toekomstbestendig blusmiddel
 • Realisatie van complexe installaties over grote afstanden en ook economische installaties voor meerder zones mogelijk
 • Hoge flexibiliteit - daarom ook bij ombouw of uitbreidingsmaatregelen uitstekend geschikt
 • Tot 50% plaatsbesparing op het terrein van de blusmiddelbevoorrading
 • Inzet van een tot 70% kleinere drukontlastingsklep mogelijk
 • De Minimax DesignManager vindt voor ieder project de optimaal aangelegde oplossing en installatievariant

Opbouw

1
Brandmeld- en blussturingscentrale
2
Oxeo bevoorradingssysteem
3
Zonestuur- en blokkeerinrichting
4
Oxeo blussproeier VN
5
Speciale sproeier met geluidsdemper SPA
6
Drukontlastingsklep
7
Tijdvertragingsinrichting
8
Drukregelklep
9
Brandmelder
10
Volumestuurklep
11
Inzetstuurfles
12
Veiligheidsklep
Construction of Oxeo Inert gas systems
 1. Brandmeld- en blussturingscentrale
 2. Oxeo bevoorradingssysteem
  2 Oxeo bevoorradingssysteem

  Space saving

  As a result, Oxeo extinguishing systems require up to 50% less space for the extinguishing gas supply than inert gas systems with 80 l / 200 bar gas cylinders and a conventional supply system.

 3. Zonestuur- en blokkeerinrichting
 4. Oxeo blussproeier VN
  4 Oxeo blussproeier VN

  The Type VN nozzle is available in various sizes and offers an innovative solution: thanks to a patented technology, it can be adapted to the required extinguishing agent throughput in the installed state. Changes in space require only an exchange of the diaphragm, but not the entire nozzle.

 5. Speciale sproeier met geluidsdemper SPA
  5 Speciale sproeier met geluidsdemper SPA

  "Soft flooding"

  Thanks to the special SPA type nozzles, with sound absorbers, in combination with the ConstantFlow technology, it is possible to achieve “soft flooding” of the rooms in the event of a fire: During the emission of the inert gas, the sound pressure level is significantly reduced and the flooding process with the Oxeo extinguishing system is generally far gentler. In this way the protected equipment is protected against strong vibrations and particularly sensitive facilities, such as rotating hard drives in server rooms and data centers, are less subject to harmful impacts.

 6. Drukontlastingsklep
  6 Drukontlastingsklep

  Pressure relief

  Flooding a room with gas always creates over pressurization of the room. This may cause damage to doors, ceilings and walls, unless suitable counter-measures are taken. To negate this effect, a pressure relief flap corresponding to the expected flow of extinguishing agent is usually installed in the protected room when the gas extinguishing system is installed. This flap opens when a pre-determined room pressure is reached, allowing the air displaced by the gas to escape directly to the exterior.

  A crucial advantage

  In Oxeo extinguishing systems with ConstantFlow, thanks to the constant stream of extinguishing agent, pressure relief flaps can turn out to be 70 % smaller than in conventional inert gase extinguishing systems. The extinguishing areas can be planned more flexibly. Smaller pressure relief flaps can be more easily integrated into exteriors and the area excess pressure from basements can be conducted via small channels into the open air without any problem.

 7. Tijdvertragingsinrichting
 8. Drukregelklep
 9. Brandmelder
 10. Volumestuurklep
 11. Inzetstuurfles
 12. Veiligheidsklep

Functie

Brandmeld- en blusregeltechniek

Fire detection and extinguishing control technology using the Oxeo extinguishing system

De besturing en functiebewaking van Oxeo blussystemen vinden plaats door de beproefde brandmeld- en blusbesturingstechnologie van Minimax. Daardoor is de optimale compatibiliteit van elektrische en mechanische systeemcomponenten verzekerd, die door de betreffende verklaringen bevestigd is. Dit voorkomt onnodige coördinatie-inspanningen en interfaceproblemen tussen verschillende systemen. De bluszones worden continu door rook-, warmte en/of vlammenmelders bewaakt. Bij een brandvoorval geven deze een signaal aan de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze activeert een akoestisch en optisch alarm, waarmee de aangewezen personen worden opgeroepen de betreffende ruimte te verlaten en zendt tegelijk een signaal aan een continu bezette post. Na afloop van een vooraf ingestelde waarschuwingstijd wordt het blusmiddel uit de tanks via snelopeningskleppen vrijgegeven. Via het leidingennet wordt een nauwkeurig berekend blusmiddelvolume in de bluszone geleid en uit de blussproeiers gespoten. De snelle en homogene verdeling van het blusmiddel verdringt de zuurstof van de brandhaard.

Blusmiddelbevoorrading

Extinguishing agent storage

Het blusmiddel wordt in hogedrukflessen opgeslagen die op hun beurt in het Oxeo opslagsysteem, geoptimaliseerd qua plaatsruimte en geschikt voor uitbreiding zijn ondergebracht. De vuldruk van elke afzonderlijke fles wordt continu per drukmeting op drukverlies gecontroleerd. Eventuele storingsmeldingen worden automatisch aan de brandmeld- en blussturingscentrale doorgegeven. Zo is het beschikbare blusmiddelvolume continu onder controle. Het te bevoorraden blusmiddelvolume hangt af van het brandrisico en van de grote en eigenschappen van de te beschermen inrichting. De modulaire opbouw van het Oxeo opslagsysteem maakt een optimale aanpassing aan de individuele behoeften van de klant en de plaatselijke omstandigheden mogelijk en biedt met name voor ombouw- of uitbreidingsmaatregelen de hoogste flexibiliteit.

Bluszones en de onderverdeling daarvan

Extinguishing areas and area partitioning

Oxeo blussystemen kunnen zowel als systeem voor één enkele bluszone, als ook voor de bescherming van meerdere bluszones voor de beveiliging van twee of meerdere bluszones worden uitgevoerd. Installaties voor meerdere zones zijn met zonekleppen uitgerust die in geval van brand het blusmiddel alleen in de bluszone leiden waar het brandvoorval is. Afzonderlijk aanstuurbare tankgroepen geven altijd een exact blusmiddelvolume vrij dat op de bluszone is afgestemd. Daardoor hoeft niet voor iedere zone een eigen blusmiddelopslag plaats te vinden. De totale blusmiddelvoorraad vermindert zich tot het volume dat voor de grootste bluszone is vereist en dus tot een minimum. Bovendien laat de installatie zich eenvoudig aanpassen. Bij veranderingen aan de benutting en ombouw van het gebouw kan zo flexibel worden gereageerd. Het in te leiden blusmiddelvolume en de stromingstijd bepalen de locatie van de blussproeiers en de complexiteit van het buizennet. Speciaal ontwikkelde blussproeiers maken het mogelijk het buizennet eenvoudig te concipiëren.

Gebruik

Elektrische & schakelruimtes
Electric & control rooms

Beschermingsgebied

Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

Risico's

 • Kortsluiting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Filterinstallaties
Filter systems

Beschermingsgebied

Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

Risico's

 • Explosieve atmosfeer
 • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Huistechniekruimtes
Utility rooms

Beschermingsgebied

Huistechniekruimtes zijn voor het geordende gebruik van een gebouw een zeer essentiële zone. Hier bevinden zich behalve de schakel- en besturingsinstallaties van het liftsysteem de veiligheidsrelevante huistechnieksystemen, zoals de overdruksturing, die vluchtwegen in geval van brand rookvrij moet houden. De inrichtingen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten onderbrekingsvrij functioneren – alleen dan kan de werking op alle etages van het gebouw storingsvrij in stand gehouden worden.

Risico's

 • Oververhitte ventilatoren, compressoren en koelaggregaten
 • Kortsluitingen aan elektronische componenten

Brandbeveiliging

Bij bijzonder hoge beschikbaarheidseisen, bijv. aan de schakel- en besturingsinstallatie van het liftsysteem, is een residuloos blussen met Oxeo-blussystemen of MX 1230 brandblusinstallaties zinvol. Een brandmeldsysteem met het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 activeert de blusinstallatie.

Als alternatief worden de huistechniekruimtes verbonden met de gebouwbescherming via sprinklerinstallaties. Zo nodig maakt de inzet van preaction-sprinklers een ongewilde activering van de blusinstallatie onmogelijk.

Serverruimtes
Server rooms

Beschermingsgebied

Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

Risico's

 • Oververhitting van technologische apparatuur
 • Defecten zoals kortsluiting
 • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

Brandbeveiliging

Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

Certificering

Alle systeemvarianten en opties van Oxeo blussystemen zijn getest en goedgekeurd door VdS Loss Prevention. Onze systemen voldoen ook aan de UL en vele andere internationale certificeringsinstanties.

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën