Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Minifog ProCon lagedruk watermistblusinstallaties bieden een uiterst efficiënte brandbestrijding voor ingebouwde en open systemen in een industriële omgeving. Door ProCon blussproeiers wordt het bluswater fijn versproeid. In vergelijking met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kunnen Minifog ProCon Systemen met tot wel 70 procent minder bluswater functioneren. Op grond hiervan kunnen de watertoevoer en het leidingnet kleiner gedimensioneerd worden. Dit spaart kosten maar ook ruimte: een groot voordeel, met name bij inbouw achteraf.

 • Hiermee worden investeringen beschermd en bedrijfsonderbrekingen vermeden
 • Tot 70 procent minder bluswater vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties
 • Lagere kosten voor de watervoorziening en de installatie van het buizennetwerk – ideaal voor inbouw achteraf in bestaande gebouwen
 • Toepassing van gunstig geprijsde lagedrukcomponenten
 • Combinatiemogelijkheden met klassieke sprinkler- en brandslanghaspelsystemen
 • Aanvullende beveiliging met doormelding naar de brandweer
 • Ook voor bescherming van open systemen en gerichte bescherming van speciale risicopunten vormt dit een uitstekende oplossing
 • Inzet zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden en in omgevingen die aan vervuiling blootstaan

Opbouw

1
Hoofdpomp
2
Pompenschakelkast
3
ProCon fijne sproeier
4
Sproeiwaterkleppenstation
5
Voorraadtank
6
Automatische bijvulling
7
Brandmeld- en blussturingscentrale
8
Drukhoudpomp
9
Brandmelder
Construction of Mi­ni­fog Pro­Con
 1. Hoofdpomp
 2. Pompenschakelkast
 3. ProCon fijne sproeier
 4. Sproeiwaterkleppenstation
 5. Voorraadtank
 6. Automatische bijvulling
 7. Brandmeld- en blussturingscentrale
 8. Drukhoudpomp
 9. Brandmelder

Functie

Brandmeld- en blusregeltechniek

Het Minifog ProCon Systeem activeert het systeem via de beproefde Minimax brandmeld- en blusregeltechniek. Daardoor is de optimale compatibiliteit van elektrische en mechanische systeemcomponenten verzekerd. Onnodige coördinatie-inspanningen en interfaceproblemen tussen verschillende systemen worden zo voorkomen.

De branddetectie vindt afgestemd op het risico van te beschermen systemen plaats – in de regel met elektronische brandmelders die bij een brandvoorval een signaal aan de brandmelder- en blusregelcentrale FMZ 5000 afgeven. Deze stuurt dan de sproeiwaterklep aan voor de betreffende bluszone. Tegelijkertijd worden akoestische en optische alarmen geactiveerd en naar keuze aan een continu bezette post doorgemeld om de brandweer te alarmeren. Voor iedere toepassing staat de passende Minimax brandmelder gereed. In combinatie met de Minifog ProCon watermistblusinstallaties vormen geregeld de UniVario vlammen- en warmtemelders evenals de HELIOS AMX5000 rookaanzuigsystemen de eerste keuze.

Bluszones en de onderverdeling daarvan

In de bluszones zijn ProCon watermistsproeiers op de te beschermen systemen gericht. Zij worden bij hogere systemen ook op meerdere niveaus geïnstalleerd. In geval van brand wordt via alle ProCon sproeiers die in een bluszone geïnstalleerd zijn het bluswater fijn verneveld in de brandhaard gespoten. Daardoor kunnen zelfs branden die zich snel uitbreiden beheerst worden.

Minifog ProCon systemen kunnen zowel als systeem voor de bescherming van één bluszone, als ook voor de bescherming van twee of meer bluszones, met maar één watertoevoer worden uitgevoerd. Iedere bluszone wordt bediend door één sproeiwaterkleppenstation dat in geval van brand door de brandmelder- en blusregeltechniek wordt aangestuurd en de bluswaterstroom alleen in de betreffende bluszone vrijgeeft. Hoe meer bluszones er gevormd worden, hoe gerichter de brandbestrijding bij de brandhaard plaatsvindt en hoe minder bluswater behoeft te worden ingezet. Om die reden worden grotere systemen vaak in meerdere bluszones onderverdeeld.

Watertoevoer

De bluswatertoevoer van Minifog ProCon Systemen vindt in de regel plaats via een voorraadtank met automatische bijvulling en een pompinstallatie. Als alternatief kan in vele gevallen ook gebruik gemaakt worden van de al aanwezige watertoevoer van een klassiek sprinkler- of brandslanghaspelsysteem. Minifog ProCon Systemen kunnen ook rechtstreeks op een geschikt bedrijfswaterleidingnet of – bij toepassing van geschikte veiligheidssystemen – op het openbare drinkwaterleidingnet worden aangesloten. Extra veiligheid wordt verkregen via een brandweeraansluiting, die ook watertoevoer mogelijk maakt als bijvoorbeeld de stroomvoorziening van de pompen uitvalt.

In de stand-bystatus is het buizennetwerk tot aan de sproeiwaterkleppenstations met water gevuld. Daarbij zorgt meestal een drukregelpomp – gestuurd via een drukschakelaar – voor een constante systeemdruk van ca. 9 bar, die in geval van brand door het openen van één van de sproeiwaterkleppen kortstondig daalt. Dit wordt gedetecteerd door een andere drukschakelaar, waarop de hoofdpomp via de pompschakelkast wordt aangestuurd.

Beveiligde zones

Elektrische & schakelruimtes
Electric & control rooms

Beschermingsgebied

Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

Risico's

 • Kortsluiting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Filterinstallaties
Filter systems

Beschermingsgebied

Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

Risico's

 • Explosieve atmosfeer
 • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Kooltransportbandsystemen
Coal conveyor-belt systems

Beschermingsgebied

De kool wordt via transportbandsystemen getransporteerd, die via koolbewerkingsstations – bijvoorbeeld het kolenbrekerstation – of omkeringen en hoektorens voeren. 

Risico's

 • Warmgelopen rollenlagers die een ontsteking van stofdeeltjes veroorzaken
 • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
 • Vochtige kool die zelf ontbrandt

Brandbeveiliging

De installatie van lineaire warmtemelders, brandgasmelders of melders voor meerdere criteria in de niet visueel controleerbare zones, is een noodzakelijke brandveiligheidsmaatregel, om brand vroeg te detecteren en de blusinstallatie te activeren. De sproeiwaterblusinstallatie is een beproefde oplossing, want vanwege de zeer snelle branduitbreiding bij kolenbranden is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. De Minifog ProCon blusinstallatie met fijne sproeiers vormt een aantrekkelijk alternatief voor transportbandsystemen met boven- en onderbanden. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met sproeiwaterblusinstallaties duidelijk minder bluswater wordt toegepast.

Noodstroomaggregaten
Emergency power generators

Beschermingsgebied

Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

Risico's

 • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
 • Ontsnappende smeerolie door lekkages

Brandbeveiliging

Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

Machine tool
Machine tool

Beschermingsgebied

Machine tools are used for different stages of processing such as drilling, turning, grinding or milling. These are often enclosed machine tools that consist of a work area, transport area and exhaust system. Depending on the material, two processing methods are differentiated: wet processing with the use of cooling lubricants containing oil and dry processing for working workpieces made of light metals.

Risico's

 • Unintentional build-up of heat
 • Easily ignited coolants and lubricants
 • Potentially explosive atmospheres at certain dust concentration levels
 • Metal fire during dry working

Brandbeveiliging

Carbon dioxide extinguishing systems are suitable for wet working. The extinguishing nozzles may for enclosed machine tools be installed directly within the housing so that a fire can be extinguished precisely and without leaving a residue. An alternative to this is offered by the water-saving Minifog ProCon XP water mist extinguishing system. The use of Oxeo extinguishing systems with argon extinguishing agent is the right choice for the dry working of light metals. With the extremely inert noble gas argon, interaction with burning metal is excluded. The release of the extinguishing systems is via a fire detection system, in addition to which the fire detection control panel can send signals to control the equipment.

Certificering

De gebruikte componenten en de ontwerpparameters van het systeem zijn getest en gecertificeerd door VdS Schadenverhütung en andere onafhankelijke testcentra en keuringsinstanties.

Gerelateerde technologieën