Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Schuimblusinstallaties verdelen in geval van brand grootschalig schuimvolumes via schuimbuizen, schuimmonitoren, sprinklers of sproeiers. Het schuim verspreidt zich over het brandbare materiaal, blust het vuur en werkt preventief zodat er niet opnieuw brand kan ontstaan. Schuimblusinstallaties zijn zeer geschikt voor de beveiliging van zones met hogere risico's, die van toepassing zijn op brandbare vloeistoffen of kunststoffen. Door de mogelijkheid van een geringe tot extreem hoge verschuiming wordt de optimale bluswerking voor ieder risico bereikt.

Opbouw

Voor de schuimopwekking wordt aan de waterstroom door bijmengapparaten een procentueel gelijkblijvend volume schuimmiddel toegevoegd. Het zo ontstaande water-schuimmengsel wordt in de daaropvolgende schuimopwekkers met lucht verschuimt en met de voor het risico optimale verspreidingsaard over het brandende object verdeeld.

1
Watertank
2
Schuimtank
3
Schuimpot/Schuimbocht
4
Schuimsprinkler
5
Shuimmonitoren
The typical structure of foam extinguishing systems
 1. Watertank
 2. Schuimtank
 3. Schuimpot/Schuimbocht
 4. Schuimsprinkler
 5. Shuimmonitoren

Toepassingen voor schuimblussystemen

Opslagfaciliteiten, verbrandingsinstallaties, raffinaderijen of kunststof-/bandendepots hebben één ding gemeen: ze vormen een bijzonder risico. Wanneer brandbare vloeistoffen of kunststoffen vlam vatten, verspreidt het vuur zich zeer snel en komen giftige verbrandingsgassen vrij. Dit resulteert in miljoenen schade en milieuvervuiling.

Schuimblussystemen zijn de meest effectieve brandbeveiliging voor dit risicogebied, met name in de brandklassen A en B. Bij brand worden, afhankelijk van het toepassingsgebied, schuimmakers, schuimmonitoren, sprinklers of sproeiers ingezet om verspreid het schuim over grote oppervlakken. Dit zorgt ervoor dat de brand snel, veilig en milieuvriendelijk kan worden bestreden.

Afvalafvoer
Waste disposal

Beschermingsgebied

Grote hoeveelheden van diverse types verpakkingsafval worden vaak op gescheiden inzamelings- en afvalterreinen verzameld. Papier- en afvalpersen comprimeren het opslagvolume. Bovendien wordt het afval ook in containers in de buitenlucht opgeslagen.

Risico's

 • Zelfontbranding bij onvoldoende ventilatie
 • Grote hoeveelheden licht ontvlambare organische materialen
 • Brandstichting in de buitenlucht
 • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten

Brandbeveiliging

De sprinklerinstallaties die worden ingezet voor de bescherming van een gebouw zijn ook effectief bij de bestrijding van branden in organische afvalstoffen en verpakkingsmaterialen. Terreinen buiten kunnen op de installatie aangesloten worden, waarbij een droge installatie of als alternatief Minimax PipeGuard Antifreeze het bevriezen van het bluswater verhindert en tegen mogelijke vorstschade beschermt. Als grote hoeveelheden worden opgeslagen dan heeft een sproeiwaterblusinstallatie met open sproeiers de voorkeur. Deze wordt dan door een brandmeldsysteem met UniVario industriële brandmelders geactiveerd.

Bandenmagazijn
Tire depot

Beschermingsgebied

Banden worden in de regel in blokmagazijnen op speciaal daartoe geconstrueerde transportpallets opgeslagen. Deze magazijnen zijn door transportsystemen onmiddellijk met de productiesystemen verbonden.

Risico's

 • Defecte hulpmiddelen voor intern transport of kleine apparaten
 • Hoge brandbaarheid door vele banden opgeslagen in een krappe ruimte

Brandbeveiliging

Omdat de banden niet goed nat te houden zijn en vanwege het gevaar van een zeer snelle brandontwikkeling wordt dit brandrisico bij voorkeur bestreden door een sproeiwaterblusinstallatie met bijmenging van een schuimmiddel dat een dovende laag vormt, of anders door een schuimblusinstallatie. Minimax biedt hier verschillende brandveiligheidsconcepten die op de betreffende magazijnomstandigheden zijn toegesneden, zoals bijvoorbeeld de toepassing van open z.g. “large drop” sprinklers. De activering van de blusinstallatie vindt plaats met een brandmeldsysteem door middel van UniVario vlammen- en warmtemelders.

Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
Storage of hazardous substances

Beschermingsgebied

Als gevaarlijke stoffen gelden stoffen of mengsels die explosiegevaarlijk, ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid of gevaarlijk voor het milieu zijn. De magazijnen waarin deze opgeslagen worden kunnen uit iedere gewenste constructie bestaan, waarbij toch voor hun concipiëring bijzondere wetten en verordeningen gelden. Deze vereisen onder andere valbeschermde opslag, bodembescherming door opvangbakken en bluswaterretentiesystemen evenals de vermijding van bedrijfsmatige ontstekingsbronnen.

Risico's

 • Snelle branduitbreiding
 • Verwoestende gevolgen van een brand voor personen en het milieu

Brandbeveiliging

In principe wordt in magazijnen van de te plannen brandveiligheid in het bijzonder door de eigenschappen van de opgeslagen goederen bepaald. Daarom wordt hier bijna het gehele spectrum van de brandblusinstallaties ingezet. Vaak vormen bij deze opslagvormen Oxeo inertgasblusinstallaties de voorkeursoplossing: Branden worden snel en zonder residu geblust en mogelijke reacties tussen brandmateriaal en blusmiddelen zijn uitgesloten. Alternatieven zijn Oxeo Prevent zuustofverminderingsinstallaties of schuimblusinstallaties. Een brandmeldsysteem activeert Oxeo inertgasblusinstallaties en Oxeo Prevent zuurstofverminderingsinstallaties. Voor de detectie worden UniVario vlammen- en warmtemelders ingezet.

Olietanks
Oil tank

Beschermingsgebied

In gas- en stoomcentrales waarin dual-fuel turbines worden toegepast, die zowel op gas als op olie kunnen functioneren, wordt het gas of de stookolie in grote tanks opgeslagen.

Risico's

 • Blikseminslag
 • Vonken door statische oplading
 • Ontbranding van de gassen in de olietank 

Brandbeveiliging

De optimale brandveiligheid bieden hier schuimblusinstallaties met de systeemkit MX TankFoam RTK. Het systeem genereert zwaar schuim dat in geval van brand van bovenaf op de brandende vloeistof wordt gespoten. Het schuim koelt direct af, verstikt de vlammen en beschermt het gebluste gedeelte tegen opnieuw ontvlammen. Met een sproeiwaterblusinstallatie worden de tankzijwand en eventueel het tankdak parallel gekoeld.

Gerelateerde technologieën