Experts in fire protection

Privacyverklaring Minimax GmbH 

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Minimax GmbH (hierna te noemen: „MINIMAX“) is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe MINIMAX (hierna ook te noemen „wij“, „ons“ en „onze“) de via www.​minimax.​com/​de of https://karriere.minimax.de („MINIMAX-Website“) verzamelde persoonsgegevens gebruikt en beschermt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG“) van de EU en andere bepalingen van het Europese en het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij voor individuele functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Op die plaats informeren wij u ook over de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze MINIMAX-website. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar websites van derden, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.

2. Contactinformatie

a) Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens („Verwerkingsverantwoordelijke“) is MINIMAX. Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:

Minimax GmbH
Industriestr. 10-12
23843 Bad Oldesloe, Germany
E-mail: webmaster@​minimax.​de

b) Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Elke betrokken persoon kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt

Minimax Viking GmH
Gegevensbeschermingsfunctionaris

Industriestr. 10-12
23843 Bad Oldesloe, Germany
E-mail: Dataprivacy@​mx-​vk.​com

3. Toelichting op de rechtsgrondslagen en de opslagduur

a) Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1 zin 1, letter a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u of uw bedrijf noodzakelijk zijn, is artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter d AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.

Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

b) Opslagduur en verwijdering van de gegevens

De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons in principe niet langer bewaard dan voor het concrete doel van de opslag noodzakelijk is. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw gegevens gewist of de verwerking ervan beperkt.

Daarnaast kunnen Europese verordeningen, van toepassing zijnde nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of beperken de verwerking ervan.

4. Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u „Betrokkene“ in de zin van de AVG. Als Betrokkene komen u jegens MINIMAX de volgende rechten toe:

a) Recht op informatie over de verwerking

In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

U hebt het recht uw gegevens jegens MINIMAX te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.

c) Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.

d) Recht op verwijdering

U kunt van MINIMAX verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.

e) Recht op informatie

Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens MINIMAX doen gelden, dan is MINIMAX verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op ontvangst van de door u aan MINIMAX verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door MINIMAX, waaraan de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.

 

g) Recht op verzet

U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 letter f AVG plaats vindende verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen. Gevolg van het verzet is dat MINIMAX de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij MINIMAX kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

Voor het geval dat wij jegens u marketingmaatregelen ontplooien, zullen wij vooraf uw toestemming hiervoor vragen. In het geval wij uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Minimax Viking GmbH
Industriestr. 10-12
23843 Bad Oldesloe, Germany
E-mail: Dataprivacy@​mx-​vk.​com

h) Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

5. Bezoekers van onze website en het aanmaken van logbestanden

Telkens wanneer u onze MINIMAX-website opvraagt, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computersysteem. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over uw browsertype
 • informatie over uw besturingssysteem
 • informatie over uw internetprovider
 • uw IP-adres
 • datum en tijdstip van uw bezoek op onze pagina
 • informatie over de website van waaruit uw systeem onze website bezoekt
 • informatie over de website die door uw systeem over onze website wordt opgevraagd.

De genoemde gegevens, die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden in principe niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die wij verzamelen over de instellingen van uw browser. In verband met de geografische informatie die wordt verzameld door de analyse-instrumenten die we gebruiken, gebruiken we deze gegevens om u de telkens juiste landenpagina te tonen (bijv. Frankrijk minimax.com/fr/fr).

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website aan uw computer te kunnen leveren. Zolang u op onze website surft, moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.  

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Uw logbestanden worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

De gegevens worden gewist of versleuteld, zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen zodra ze niet meer nodig zijn voor het hier vermelde doel. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na 7 dagen gewist.

6. Contactformulier

a) Verwerking door Minimax

Op onze website bevindt zich een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens aan ons toegezonden en opgeslagen. Daarbij gaat het met name om de volgende gegevens:

 • uw volledige naam
 • uw onderneming en de branche van uw onderneming
 • uw adres of dat van uw onderneming
 • uw e-mailadres
 • optioneel uw telefoonnummer en faxnummer
 • optioneel door u geüploade bestanden inclusief persoonsgegevens.
 • Bovendien worden datum en tijd waarop u contact met ons hebt opgenomen opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letters a, b of f AVG. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons enkel voor de afhandeling van uw verzoek. De gegevens zullen worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen ervan niet langer nodig zijn en daarmee ook geen wettelijke archiveringsverplichtingen in strijd zijn. Beëindigd is het contact als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende gang van zaken definitief is afgehandeld.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen of jegens MINIMAX bezwaar te maken tegen het verdere gebruik ervan. In een dergelijk geval kan er geen verder contact meer plaatsvinden. Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname met ons zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen en er ook verder geen sprake is van een wettelijke toestemming voor de gegevensverwerking.

Op het tijdstip dat het bericht wordt verzonden, wordt bovendien uw IP-adres opgeslagen. Deze overige persoonsgegevens, die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. De persoonsgegevens die tijdens het verzendproces extra worden verzameld, zullen uiterlijk na een termijn van 7 dagen worden gewist. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letters b of f AVG.

b) Toezending aan gelieerde ondernemingen

De door u in het scherm ingevoerde gegevens worden eventueel doorgegeven aan met MINIMAX gelieerde ondernemingen, indien de inhoud van uw aanvraag thematisch en regionaal betrekking heeft op de betreffende gelieerde onderneming. MINIMAX blijft ook in dat geval uw eerste aanspreekpunt en u kunt uw rechten jegens MINIMAX doen blijven gelden.

MINIMAX zal de gegevens daarbij eventueel ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. De met MINIMAX gelieerde ondernemingen zullen echter de nodige stappen ondernemen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.. Als MINIMAX bijvoorbeeld uw gegevens doorstuurt naar de Verenigde Staten, zullen waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het sluiten van EU-conforme datatransferovereenkomsten met de gegevensimporteur.

Met het verzenden van het contactformulier stemt u in met het doorgeven van de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd aan ondernemingen die gelieerd zijn aan MINIMAX, mits de inhoud van uw aanvraag thematisch en regionaal betrekking heeft op de betreffende gelieerde onderneming. Nadere informatie over de gelieerde ondernemingen en hun privacybeleid vindt u hier. U kunt uw toestemming jegens MINIMAX te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.

7. Newsletter („Job Alert“)

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een gratis abonnement op onze Newsletter te nemen (momenteel: „Job-Alert“-Newsletter). Indien u akkoord gaat, informeren wij u met de Newsletter over de door u gewenste, lopende vacatures. Daarbij worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de Newsletter in het invoerscherm invult, aan ons doorgegeven. Dit zijn:

 • uw e-mailadres

Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de Newsletter toe te zenden en voor het identificeren en controleren van uw toestemming. De daarenboven door u verstrekte informatie is vrijwillig.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de toezending van de Newsletter wenst. Als u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie na een maand automatisch gewist. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres en de andere gegevens op om u de Newsletter toe te kunnen sturen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, letter a AVG.

Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en van de bevestiging op.. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, letter f AVG.

Wij wissen uw gegevens zodra u het abonnement op de Newsletter hebt beëindigd of zodra dit door ons wordt beëindigd. U kunt het abonnement op de Newsletter te allen tijde opzeggen door uw toestemming met werking naar de toekomst toe te herroepen.. In elke Newsletter die aan u wordt verzonden, staat een link waarmee u zich gemakkelijk kunt uitschrijven. U hebt echter ook de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar jobs@minimax.de of een bericht naar de in deze privacyverklaring hierboven genoemde Verwerkingsverantwoordelijke.

8. Gebruik van cookies en andere technologieën

a) Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele eindapparaten worden opgeslagen als u onze internetaanbod bezoekt. Wij ontvangen door het plaatsen van de cookies uiteenlopende informatie.

Naast cookies maken sommige diensten gebruik van zogenaamde „Local Storage-vermeldingen“. Een Local Storage-vermelding is functioneel vergelijkbaar met cookies, met dit verschil dat bij de Local Storage informatie wordt opgeslagen in de cache van uw browser. Voor zover diensten op onze website gebruik maken van Local Storage, maken wij daar in deze privacyverklaring uitdrukkelijk op attent.

Daarnaast maken sommige diensten ook gebruik van zogenaamde „tracking pixels“.

Noodzakelijke cookies

Voor de goede werking van onze internetpresentatie en de juiste weergave van de inhoud zijn bepaalde cookies technisch noodzakelijk om u onze website überhaupt te kunnen tonen. Deze „noodzakelijke cookies“ kunnen niet worden gedeselecteerd, omdat zonder deze cookies onze internetpresentatie niet kan worden aangeboden.

Cookies en soortgelijke technologieën voor statistieken en externe inhoud

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden. Deze cookies hoeft u niet te kiezen.

Om de functionaliteit van ons internetaanbod uit te breiden, te optimaliseren en om het gebruik ervan voor u comfortabeler te maken, worden cookies en soortgelijke technologieën van externe diensten gebruikt. De hiervoor gebruikte cookies en soortgelijke technologieën hoeft u niet te accepteren, u zult dan echter ook geen gebruik kunnen maken van de uitgebreide functies. U kunt ook in uw browser cookie-voorkeuren instellen. Dit zou echter de functionaliteit van ons aanbod kunnen beperken. Hetzelfde geldt voor Local Storage-vermeldingen, die u uit de cache van uw browser kunt verwijderen.

b) Bezwaar / herroeping

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U kunt te allen tijde beslissen of u de cookies van uw computer wilt verwijderen. Via de instellingen in uw browser kunt u zelf bepalen of het versturen van de cookies van uw computer naar ons moet worden gedeactiveerd of beperkt of dat de cookies zelfs volledig moet worden verwijderd. Als u alle cookies voor onze website deactiveert, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw cookie-instellingen direct op onze website aan te passen: Als u toestemming hebt gegeven voor cookies en andere technologieën, kunt u deze toestemming op elk moment op ons Consent-Management-platform herroepen door het betreffende vakje uit te vinken en op de knop "Keuze accepteren" te klikken. Hetzelfde geldt indien wij cookies en andere technologieën op basis van gerechtvaardigde belangen gebruiken en u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik ervan.

Consent-Management-Platform

c) MATOMO (webtracking)

Op deze website worden met uw toestemming met gebruik van de webanalysesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland, („Matomo“) voor de statistische analyse van het gebruikersgedrag ten behoeve van optimaliserings- en marketingdoeleinden volgens art. 6 lid 1 letter a AVG gegevens verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld en geëvalueerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De cookies maken het onder andere mogelijk dat de internetbrowser wordt herkend. Wat onze carrièrewebsite (karriere.minimax.de) betreft, worden de met de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) lokaal op servers van noris network AG, Thomas-Mann-Straße 16-20, 90471 Nürnberg, Germany voor onze systeemaanbieder REXX systems GmbH, Süderstr. 75-79, 20097 Hamburg, Germany verwerkt.

De door het cookie verzamelde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens betreffende de houder van het pseudoniem samengevoegd.

U kunt uw toestemming naar de toekomst toe op elk moment herroepen door in onze cookie-banner het vakje „Statistiek“ uit te vinken en vervolgens op „Keuze accepteren“ te klikken.


d) Gebruik van Google reCAPTCHA

Ter bescherming van uw contactverzoeken via het contactformulier gebruikt MINIMAX de dienst reCAPTCHA van de onderneming Google Ireland Ltd („Google“). Google is te bereiken via Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. De vraag dient om te differentiëren of de invoer wordt gedaan door een persoon of oneigenlijk door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en evt. andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Daarvoor wordt uw input doorgestuurd naar Google en daar onder omstandigheden verder gebruikt. Wegens de door MINIMAX toegepaste IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Als geschikte garanties zijn zgn. standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 AVG gesloten. Nadere informatie hierover is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

In opdracht van MINIMAX zal Google deze informatie uitsluitend gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCAPTCHA door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Een rechtvaardiging van het gebruik van reCAPTCHA is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, mits u ons vooraf toestemming hebt verleend. U kunt deze te allen tijde met werking naar de toekomst toe op de hierboven beschreven wijze herroepen. Wij maken gebruik van reCAPTCHA om misbruik van onze website te voorkomen. We zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier voorkomen van misbruik van onze website) nodig is.

Nadere informatie over de privacyrichtlijnen van Google is te vinden op: http://​www.​google.​com/​intl/​de/​policies/​privacy/.

e) Gebruik van Google Maps

Op de verschillende pagina's van onze internetpresentatie wordt deels gebruik gemaakt van Google Maps API, een kaartendienst die wordt beheerd door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct in de website weergeven en u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie bieden.

Door het bezoeken van de betreffende pagina van onze internetpresentatie, waarop de kaartdiensten worden aangeboden, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina hebt opgevraagd. Bovendien worden met name de volgende gegevens naar Google verzonden:

 • uw IP-adres;
 • datum en tijd van de aanvraag;
 • inhoud van het opgevraagde (concrete pagina);
 • gegevens over uw locatie;
 • website waar de aanvraag vandaan komt;
 • uw browsertype
 • uw besturingssysteem en de interface ervan;
 • de ingestelde taal en versie van de browsersoftware..

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of maatwerk opmaak van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van maatwerk klantgerichte reclame en om andere gebruikers van het Google netwerk over uw activiteiten op onze internetpresentatie te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht direct tot Google moet wenden.

Bij deze verwerking is onze samenwerking met Google gebaseerd op een overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid overeenkomstig art. 26 AVG. De overeenkomst is te vinden onder de volgende link: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/ 

U kunt de service van Google Maps eenvoudig deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google voorkomen: Schakel hiervoor JavaScript uit in uw browser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval de kaartweergave niet kunt gebruiken.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en baseert zich daarbij op de zogeheten standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, meer informatie hierover vindt u op https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

Wij gebruiken Google Maps API om u een kaartfunctie aan te kunnen bieden. Rechtvaardiging vindt plaats volgens art. 6 lid 1 letter a AVG, voor zover u ons vooraf uw toestemming hebt gegeven. U kunt deze te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen. Van het aanbod van Google Maps zult u in dat geval niet langer gebruik kunnen maken.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

f) YouTube

Op onze website zijn plug-ins van www.youtube.com geïntegreerd, dat door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland wordt beheerd („Google“).

Wij gebruiken ingebedde YouTube-video's in de uitgebreide privacy-modus. YouTube beschrijft de werking ervan als volgt: „Met de uitgebreide privacy-modus kun je YouTube-video's inbedden, zonder dat er cookies voor de analyse van het gebruiksgedrag worden geplaatst. Er worden dus geen gegevens over gebruikersactiviteiten verzameld om de videoweergave te personaliseren. In plaats daarvan zijn de video-aanbevelingen gebaseerd op de actuele video. Video's die worden afgespeeld in de uitgebreide privacy-modus hebben geen invloed op welke video's worden aanbevolen aan een gebruiker op YouTube." Cookies worden door YouTube dus pas geplaatst indien u actief de weergave van een ingebedde video activeert. Nadere informatie hierover is beschikbaar op https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

Wanneer u pagina's van onze internetpresentatie opvraagt, die voorzien zijn van een plug-in van YouTube, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt daarbij de plug-in door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Bent u daarbij ingelogd als lid van YouTube, dan wijst YouTube deze informatie telkens toe aan uw persoonlijke gebruikersaccounts van dit platform. Bij het gebruik van deze plug-ins, zoals het aanklikken/de start-button van een video of het verzenden van een commentaar, wordt deze informatie toegewezen aan uw bijv. YouTube-gebruikersaccount, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en baseert zich daarbij op de zogeheten standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, meer informatie hierover vindt u op https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, art 6, lid 1, letter a AVG. U kunt uw toestemming zoals hierboven beschreven te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door het platform of plug-ins is te vinden in het privacybeleid van YouTube via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

g) Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de tool „Google Tag Manager“ die door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland wordt beheerd („Google“).

Google Tag Manager is een oplossing, waarmee de integratie en analyse van de diensten van externe aanbieders kan worden gestuurd. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De Tag Manager heeft geen toegang tot de opgeslagen gegevens van de diensten van de externe aanbieders en slaat zelf ook geen gebruikersgegevens op (https://www.google.de/tagmanager/faq.html). Bovendien werkt de dienst volledig zonder cookies. Er worden uitsluitend niet-persoonlijke gegevens verwerkt, waardoor natuurlijke personen direct noch indirect kunnen worden geïdentificeerd.

h) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“).

Door deze dienst kunnen de volgende soorten gegevens worden verzameld: app-updates, browser-informatie, klickpad, datum en tijd van het bezoek, apparaatinformatie, downloads, flash-versie, locatie-informatie, JavaScript-ondersteuning, bezochte pagina's, aankoopactiviteit, referrer-URL, gebruiksgegevens, widget-interacties, IP-adres.

Deze dienst maakt een analyse van het gebruik van onze internetpagina's mogelijk en gebruikt daarvoor cookies. Voor dat doeleinde wordt de door de cookie gegenereerde informatie, zoals uw geanonimiseerde IP-adres, in onze opdracht doorgezonden naar een server van Google in de VS, daar opgeslagen en geanalyseerd. Want op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“. Daarmee wordt gegarandeerd dat IP-adressen anoniem worden verzameld. Het anonimiseren van uw IP-adres gebeurt in de regel door het inkorten van uw IP-adres door Google Inc. binnen de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte (EER). in uitzonderingsgevallen wordt uw IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar geanonimiseerd. Uw hierbij verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Er vindt eventueel een gegevensoverdracht naar de VS plaats, die beveiligd is door de overeenkomst inzake standaardbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens conform art. 46 lid 2 letter c AVG.

Bij de configuratie van Google Analytics is ervoor gezorgd dat Google deze gegevens als verwerker in opdracht ontvangt. Google gebruikt de gegevens verder ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het op maat ontwerpen van het eigen aanbod. Daarbij worden de gegevens van Google eventueel gekoppeld aan andere gegevens van de gebruiker (zoals zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, de gebruiksgegevens van andere apparaten, en alle andere gegevens die Google over die gebruiker heeft).

De verzamelde gegevens worden in Google Analytics na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, art 6, lid 1, letter a AVG. U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen, zoals hierboven onder punt 8 b) is aangegeven.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en bescherming van gegevens bij Google vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of via https://policies.google.com/?hl=de.

i) Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de zgn. „Facebook Pixel“ van het sociale netwerk „Facebook“ dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ofwel als u in de EU gevestigd bent Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd.

De volgende soorten gegevens kunnen daarbij worden verzameld: IP-adres (verkort), cookie-ID, pixel-ID, gegevens over website-gebruik, informatie over de browsing-sessie, paginalocatie, url van de door de gebruiker bezochte website, verder surfgedrag (d.w.z. websites die de gebruiker na deze website heeft bezocht), referrer-url (d.w.z. de url, waarvandaan de gebruiker op deze website terecht is gekomen), user agent (bijv. browser, e-mail of Newsreader), besturingssysteem.

De Facebook Pixel wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

Facebook Custom Audience (via-pixel)

Wij gebruiken de Facebook Pixel voor remarketing-doeleinden. Dit dient om gebruikers die onze websites reeds hebben bezocht op Facebook of andere door Facebook beheerde websites/apps te kunnen herkennen en hun in het kader van hun bezoek interessegerelateerde advertenties te kunnen tonen. Wij beogen daarmee u reclame te tonen die voor u interessant is.

Facebook Conversion

Daarnaast dient het gebruik om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische en marketingdoeleinden te kunnen traceren. Dat stelt ons in staat na te gaan of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website en daar bepaalde handelingen, zoals het doen van aankopen, hebben verricht (zogenaamde „Conversion“).

Ontvanger:

Door de Facebook Pixel brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Facebook, zodra u uw toestemming hebt gegeven. De Facebook Pixel kan op uw apparaat een zogenaamde cookie en pixel-tags opslaan. Door het opnemen van de Facebook Pixel ontvangt Facebook de informatie dat u onze website hebt opgevraagd of op een van onze advertenties hebt geklikt. Indien u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

Er vindt eventueel een gegevensoverdracht naar de VS plaats, die beveiligd is door de overeenkomst inzake standaardbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens conform art. 46 lid 2 letter c AVG.

Duur van de gegevensopslag: 3-12 maanden

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, art 6, lid 1, letter a AVG. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel te allen tijde met werking naar de toekomst toe herroepen, zoals hierboven onder punt 8. B) is aangegeven.

Gedeelde verantwoordelijkheid:

Tussen ons en Facebook is er met betrekking tot deze gegevensverwerking sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 AVG. In het kader hiervan hebben wij met Facebook een overeenkomst inzake de gedeelde verantwoordelijkheid gesloten, waarvan u de voorwaarden hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Het doel van deze overeenkomst is de respectieve verantwoordelijkheden vast te leggen voor het nakomen van de verplichtingen conform de AVG met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. Wij zijn met Facebook overeengekomen dat Facebook kan worden gebruikt als aanspreekpunt voor het uitoefenen van de rechten van Betrokkenen met betrekking tot de gedeelde verantwoordelijkheid. Dit laat de toepasselijkheid van de rechten van de Betrokkenen onverlet. Voor meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Facebook zich baseert en hoe u de rechten van Betrokkenen ten aanzien van Facebook kunt uitoefenen, kunt u de privacyrichtlijnen van Facebook raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy. Speciale informatie en details over de Facebook Pixel en de werking ervan vindt u in de helpfunctie van Facebook.

j) MyFonts

Op deze website wordt de dienst „MyFonts“ van de firma MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (hierna "MyFonts" genoemd) gebruikt. Deze dienst stelt ons in staat het op deze website gebruikte lettertype te gebruiken. Op basis van de licentievoorwaarden registreert MyFonts het aantal keren dat het lettertype op de website wordt weergegeven en stuurt daarvoor de IP-adressen naar MyFonts voor statistische doeleinden.

Het doorgeven van de gegevens gebeurt door het activeren van de Java Script-code in de browser van de gebruiker. Om de uitvoering van Java-Script-Code door MyFonts helemaal te voorkomen, kan de gebruiker een Java-Script-Blocker installeren (bijv. www.noscript.net).

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de dienst is art. 6, lid 1, letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is erin gelegen onze website gebruikersvriendelijk en optisch passend bij ons Corporate Design vorm te geven.

Nadere informatie over gegevensbescherming en over de gebruikte cookies is te vinden op internet op het volgende adres: https://www.myfonts.com/legal/website-use-privacy-policy

9. Aanwezigheid op platforms van derden

Minimax is aanwezig op platforms van derden, waarvan de beheerders gegevens van hun gebruikers verwerken en opslaan. Op hun bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en hun instellingen heeft Minimax helaas geen invloed. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de platforms van derden ook cookies plaatsen, die hen in staat stellen gebruiksgedragingen op andere websites en apps van het concern te volgen, evenals op bepaalde websites en apps die technologieën van dit platform van derden integreren. Informatie over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan, het doel van de opslag, verzoeken om verwijdering en informatie zijn te vinden in de richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens van het respectievelijke platform.

Facebook: 
https://​www.​facebook.​com/​policy

LinkedIn:
https://​privacy.​linkedin.​com/​de-​de

YouTube: 
https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de

Instagram: 
https://​help.​instagram.​com/​519​5221​2510​7875
Kununu:
https://​privacy.​xing.​com/​de/​dat​ensc​hutz​erkl​aeru​ng?​sc_​o=cookie_​consent_​banner_​privacy_​policy_​click&​sc_​o_​Pro​pAct​ionO​rigi​n=coo​kie_​consent_​banner_​bottom

10. Ontvanger van de gegevens

a) Uitgangspunten

We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van MINIMAX of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door MINIMAX jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.

b) Doorgeven van uw gegevens aan gelieerde ondernemingen van Minimax

Uw gegevens kunnen ten behoeve van de afhandeling van uw contactopname ook worden doorgegeven aan de gelieerde ondernemingen van het MINIMAX-concern. Een lijst van de betreffende gelieerde MINIMAX-ondernemingen vindt u via deze link

Alle MINIMAX groepsmaatschappijen zijn door MINIMAX verplicht om te voldoen aan het privacybeleid van de AVG en andere Europese gegevensbeschermingsnormen (verwerking in opdracht).

Uw gegevens worden pas verzonden nadat u door het betreffende selectievakje aan te vinken uw toestemming hebt gegeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, indien u hiervoor apart toestemming heb gegeven.

U kunt uw toestemming jegens MINIMAX te allen tijde herroepen. Het herroepen van uw toestemming heeft enkel gevolgen voor de toekomst.

Uw gegevens worden geweest voor zover deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken.

c) Webhosting

Onze website en daarmee ook uw gegevens worden bij Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna te noemen: „Amazon“) gehost. Amazon mag alleen binnen het kader van onze instructies toegang hebben tot de gegevens (verwerking in opdracht). Amazon neemt eveneens strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Amazon geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of Amazon dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.

Met Amazon is overeengekomen dat de gegevens op servers in de EU zullen worden opgeslagen. Mocht het zo ver komen dat Amazon de gegevens in uitzonderingsgevallen ook doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Amazon echter de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd. Als Amazon uw gegevens bijvoorbeeld doorstuurt naar de Verenigde Staten, zullen aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het sluiten van EU-conforme datatransferovereenkomsten met de gegevensimporteur. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat Amazon ons de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Amazon-server. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Amazon vindt u op: https://​aws.​amazon.​com/​de/​compliance/​eu-​data-​protection/.

d) Technische ondersteuning en implementatie van de website

Voor de technische ondersteuning en realisatie van de website werken wij samen met de externe dienstverlener Kreios S.à.r.l. („Kreios“). Kreios is gevestigd in de Rue du Cimetière 23, 5214 Sandweiler, Luxembourg. Kreios mag alleen binnen het kader van onze instructies toegang hebben tot de gegevens (verwerking in opdracht). Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Kreios is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten Kreios moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens. Kreios neemt eveneens strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kreios geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of Kreios dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is erin gelegen dat Kreios onze website realiseert en voortdurend onderhoudt. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om het respectievelijke doel te bereiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Kreios vindt u op: http://kreios.lu/ 

11. Veiligheidsstandaards

MINIMAX heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaards geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers en gelieerde ondernemingen zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.

12. Wijzigingen van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring is laatstelijk bijgewerkt en herzien op 20-01-2021.