Experts in fire protection

Privacyverklaring Minimax GmbH & Co. KG

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Minimax GmbH & Co. KG (hierna te noemen: „MINIMAX“) is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe MINIMAX (hierna ook te noemen: „wij“, „ons“ en „onze“) de via www.minimax.de („MINIMAX-website“) verzamelde persoonsgegevens gebruikt en beschermt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  ("AVG") van de EU‑ en andere bepalingen van het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij voor individuele functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Op die plaats informeren wij u ook over de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze MINIMAX-website. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar websites van derden, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.

2. Contactinformatie

a) Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens („Verwerkingsverantwoordelijke“) is MINIMAX. Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestr. 10-12

23843 Bad Oldesloe

E-mail: webmaster@minimax.de

b) Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Elke betrokken persoon kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt

Minimax GmbH & Co. KG

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Industriestr. 10-12

23843 Bad Oldesloe

E-mail: dataprivacy@mx-vk.com

3. Toelichting op de rechtsgrondslagen en de opslagduur

a) Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1 zin 1, letter a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u of uw bedrijf noodzakelijk zijn, is artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter d AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.

Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

b) Opslagduur en verwijdering van de gegevens

De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons in principe niet langer bewaard dan voor het concrete doel van de opslag noodzakelijk is. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw gegevens gewist of de verwerking ervan beperkt.

Daarnaast kunnen Europese verordeningen, van toepassing zijnde nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of beperken de verwerking ervan.

4. Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u 'betrokkene' in de zin van de AVG. Als betrokkene komen u jegens MINIMAX de volgende rechten toe:

a) Recht op informatie over de verwerking

In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

U hebt het recht uw gegevens jegens MINIMAX te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.

c) Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.

d)         Recht op verwijdering

U kunt van MINIMAX verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.

e)         Recht op informatie

Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens MINIMAX doen gelden, dan is MINIMAX verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.

f)          Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op ontvangst van de door u aan MINIMAX verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door MINIMAX, waaraan de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.

g)        Recht op verzet

U hebt het recht om om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 letter f AVG plaats vindende verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen. Gevolg van het verzet is dat MINIMAX de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij MINIMAX kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

Voor het geval dat wij jegens u marketingmaatregelen ontplooien, zullen wij vooraf uw toestemming hiervoor vragen. In het geval wij uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestr. 10-12

23843 Bad Oldesloe
E-mail: …

 

h)         Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

5.         Bezoek van onze website en het aanmaken van logbestanden

Telkens wanneer u onze MINIMAX-website opvraagt, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computersysteem. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over uw browsertype
 • informatie over uw besturingssysteem
 • informatie over uw internetprovider
 • uw IP-adres
 • datum en tijdstip van uw bezoek op onze pagina
 • informatie over de website van waaruit uw systeem onze website bezoekt
 • informatie over de website die door uw systeem over onze website wordt opgevraagd.

De genoemde gegevens, die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden in principe niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die wij verzamelen over de instellingen van uw browser. In verband met de geografische informatie die wordt verzameld door de analyse-instrumenten die we gebruiken, gebruiken we deze gegevens om u de telkens juiste landenpagina te tonen (bijv. Frankrijk minimax.com/fr/fr).

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website aan uw computer te kunnen leveren. Zolang u op onze website surft, moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Uw logbestanden worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

De gegevens worden gewist of versleuteld, zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen zodra ze niet meer nodig zijn voor het hier vermelde doel. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na [zeven] dagen gewist.

6.         Contactformulier

a)         Verwerking door MINIMAX

Op onze website bevindt zich een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen.. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevulde gegevens aan ons toegezonden en opgeslagen.. Daarbij gaat het met name om de volgende gegevens:

 • uw volledige naam
 • uw onderneming en de branche van uw onderneming
 • uw adres of dat van uw onderneming
 • uw e-mailadres
 • optioneel uw telefoonnummer en faxnummer
 • optioneel door u geüploade bestanden inclusief persoonsgegevens.

Bovendien worden datum en tijd waarop u contact met ons hebt opgenomen opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letters a, b of f AVG. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor ons enkel voor de afhandeling van uw verzoek. De gegevens zullen worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen ervan niet langer nodig zijn en daarmee ook geen wettelijke archiveringsverplichtingen in strijd zijn. Beëindigd is het contact als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende gang van zaken definitief is afgehandeld.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen of jegens MINIMAX bezwaar te maken tegen het verdere gebruik ervan. In een dergelijk geval kan er geen verder contact meer plaatsvinden. Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname met ons zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij dit in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en er ook verder geen sprake is van een wettelijke toestemming voor de gegevensverwerking.

Op het tijdstip dat het bericht wordt verzonden, wordt bovendien uw IP-adres opgeslagen. Deze overige persoonsgegevens, die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. De persoonsgegevens die tijdens het verzendproces extra worden verzameld, zullen uiterlijk na een termijn van [zeven] dagen worden gewist. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 set 1, letters b of f AVG.

b)         Toezending aan gelieerde ondernemingen

De door u in het scherm ingevoerde gegevens worden eventueel doorgegeven aan met MINIMAX gelieerde ondernemingen, indien de inhoud van uw aanvraag thematisch en regionaal betrekking heeft op de betreffende gelieerde onderneming. MINIMAX blijft ook in dat geval uw eerste aanspreekpunt en u kunt uw rechten jegens MINIMAX doen blijven gelden.

MINIMAX zal de gegevens daarbij eventueel ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. De met MINIMAX gelieerde ondernemingen zullen echter de nodige stappen ondernemen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.. Als MINIMAX bijvoorbeeld uw gegevens doorstuurt naar de Verenigde Staten, zullen waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het sluiten van EU-conforme datatransferovereenkomsten met de gegevensimporteur.

Met het verzenden van het contactformulier stemt u in met het doorgeven van de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd aan ondernemingen die gelieerd zijn aan MINIMAX, mits de inhoud van uw aanvraag thematisch en regionaal betrekking heeft op de betreffende gelieerde onderneming. Nadere informatie over de gelieerde ondernemingen en hun privacybeleid vindt u hier: [LINK]. U kunt uw toestemming jegens MINIMAX te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.

7.         In hoeverre voert MINIMAX een website-analyse uit?

a)         Gebruik van cookies

Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze MINIMAX-website verschillende soorten cookies gebruikt en op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele eindapparaten worden opgeslagen als u onze MINIMAX-website bezoekt. Wij ontvangen door het plaatsen van de cookies verschillende soorten informatie.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Cookies kunnen nodig zijn voor het goed functioneren van onze website. Door het plaatsen van cookies kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat u onze website hebt bezocht.
 • Het gebruik van cookies stelt ons ook in staat om u te voorzien van meer gebruiksvriendelijke diensten die gewoon niet mogelijk zouden zijn zonder cookies.
 • Door het plaatsen van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website bijvoorbeeld in de geest van de gebruiker op diens behoeften worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, u te herkennen op onze website. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken.
 • Cookies kunnen echter ook worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Daarbij wordt dan bijvoorbeeld vastgesteld hoeveel gebruikers de website bezoeken en waar de website eventueel verbeterd kan worden. Deze analyse legt echter geen verband tussen u en de statistieken die worden gegenereerd op basis van de verzamelde gegevens. Als we cookies gebruiken voor de website-analyse zullen we u daarover informeren.

[Alvorens u onze website überhaupt kunt bezoeken, verzoeken wij u om uw toestemming, zodat het plaatsen van cookies conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG gerechtvaardigd is.] Wij gebruiken de gegevens die door cookies worden verzameld zo lang als nodig is voor het betreffende doel dat wordt vermeld.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U kunt te allen tijde beslissen of u de cookies van uw computer wilt verwijderen. Via de instellingen in uw browser kunt u zelf bepalen of het versturen van de cookies van uw computer naar ons moet worden gedeactiveerd of beperkt of dat de cookies zelfs volledig moet worden verwijderd. Als u alle cookies voor onze website deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Onderstaande lijst biedt nadere informatie over het uitschakelen of beheren van uw cookie-instellingen in de browser die u gebruikt:

[Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw cookie-instellingen direct op onze website aan te passen. Door op "Cookies" te klikken, kunt u kiezen welke soorten cookies u op onze website wilt activeren en welke u door een zogenaamde „Opt-out“ wilt deactiveren. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen. Attentie: Als u uw cookies wist, dan heeft dat tot gevolg dat ook het opt-out-cookie wordt gewist en eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd.]

Hier vindt u een overzicht van de concreet door ons gebruikte cookies:

Cookie

Functie

Opslagduur van de cookies

region_code

Slaat de door de gebruiker geselecteerde regio en taal op

1 maand

cookieconsent

Slaat de instelling op of de gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van cookies.

1 jaar

 

b)         Google Analytics

Onze MINIMAX-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics gebruikt "cookies". Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de MINIMAX-website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op de MINIMAX-website wordt een IP-anonimisering uitgevoerd, zodat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst wordt verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas verkort. In opdracht van de provider van onze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten jegens MINIMAX te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het gebruik van Google Analytics is gerechtvaardigd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, indien vooraf toestemming is verkregen en e.e.a. in overeenstemming is met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG, aangezien MINIMAX in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van de gegevens. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Wij zullen uw gegevens alleen verwerken zolang als nodig is voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier opstelling van statistieken en de evaluatie ervan).

U kunt het opslaan van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het downloaden en installeren van de via onderstaande link beschikbare browser-plug-in kunt u bovendien voorkomen dat de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, worden verzonden en door Google worden verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van gegevens ook voorkomen door een zogenaamde opt-out-cookie te plaatsen. Wilt u het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze MINIMAX-website in de toekomst voorkomen, klik dan hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

c)         Piwik Pro

Wij gebruiken het analyse-programma Piwik Pro („Piwik“), van het bedrijf Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln. Piwik is open-sourcesoftware voor de statistische analyse van gebruikerstoegang. Ook Piwik maakt gebruik van cookies. De hierdoor gegenereerde informatie over het gebruik van ons website-aanbod wordt op onze server in Duitsland opgeslagen. Uw IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en vóór het opslaan ervan geanonimiseerd. Een directe relatie tot personen kan daarmee worden uitgesloten. Het door middel van Piwik door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens. Wij gebruiken de door Piwik verzamelde informatie om het gebruik van onze MINIMAX website te evalueren en om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten van de gebruikers van onze website.

Een rechtvaardiging van het gebruik van Piwik is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG , mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast is er van de kant van MINIMAX echter ook sprake van een gerechtvaardigd belang, zodat de verwerking van de gegevens wordt gerechtvaardigd door artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van de gegevens van uw bezoek aan onze website, dan kunt u met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan. In uw browser wordt dan een zogenaamd opt-out-cookie opgeslagen, wat tot gevolg heeft dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt. Attentie: Als u uw cookies wist, dan heeft dat tot gevolg dat ook het opt-out-cookie wordt gewist en eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd Wij maken de gebruiker er echter op attent dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Nadere informatie over het privacybeleid van Piwik is te vinden op: https://piwikpro.de/datenschutz/.

8.         Gebruik van Google reCAPTCHA

Ter bescherming van uw contactverzoeken via het contactformulier gebruikt MINIMAX de dienst reCAPTCHA van de onderneming Google Inc. („Google“). Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. De vraag dient om te differentiëren of de invoer wordt gedaan door een persoon of oneigenlijk door geautomatiseerde, machinale verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en evt. andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Daarvoor wordt uw input doorgestuurd naar Google en daar onder omstandigheden verder gebruikt. Wegens de door MINIMAX toegepaste IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van MINIMAX zal Google deze informatie uitsluitend gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het in het kader van reCAPTCHA door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het gebruik van reCAPTCHA wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG, aangezien MINIMAX in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens heeft. Wij maken gebruik van reCAPTCHA om misbruik van onze website te voorkomen. We zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier voorkomen van misbruik van onze website) nodig is.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

9.         Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API, een topografische dienst, gerund door Google Inc.,('Google'). Google is te bereiken via Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct in de website weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

Door het bezoek aan de MINIMAX-website wordt aan Google medegedeeld dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de volgende gegevens naar Google verzonden:

 • uw IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het opgevraagde (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens verzonden hoeveelheid gegevens
 • website waar de aanvraag vandaan komt
 • uw browsertype
 • uw besturingssysteem en de interface ervan
 • uw taal en de versie van de browsersoftware..

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en gebruikt dit voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of maatwerk opmaak van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van maatwerk reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan dient te wenden tot de respectievelijke aanbieder van de plugin.

U kunt de service van Google Maps eenvoudig deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google voorkomen: Schakel hiervoor JavaScript uit in uw browser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval de kaartweergave niet kunt gebruiken.

Het gebruik van Google Maps API wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG, aangezien MINIMAX in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens heeft. Wij gebruiken Google Maps API om u een kaartfunctie aan te kunnen bieden. We zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier voorkomen van misbruik van onze website) nodig is.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google vindt u in de Privacyverklaring van Google. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.      YouTube

Op onze website maken we gebruik van opgenomen contents (video's) van het bedrijf YouTube LLC, („YouTube“) 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een onderdeel van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wanneer u een website met dergelijke inhoud opvraagt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt daarbij de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u daarbij ook bent ingelogd als YouTube-lid, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount op het platform. U kunt een dergelijke toewijzing voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt. 

Het gebruik van YouTube wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG, aangezien MINIMAX in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens heeft. Wij maken gebruik van YouTube om u video-inhoud te kunnen aanbieden. We zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier voorkomen van misbruik van onze website) nodig is.

De privacyverklaring van YouTube kan via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden opgevraagd.

11.      watchado

Op onze website maken we gebruik van opgenomen contents (video's) van het bedrijf whatchado GmbH („watchado“), Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österreich. Wanneer u een website met dergelijke inhoud opvraagt, wordt er een verbinding met de watchado-servers tot stand gebracht en wordt daarbij de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Hierdoor wordt aan de watchado-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht.

Het gebruik van watchado wordt gerechtvaardigd conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG, aangezien MINIMAX in het onderhavige geval een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens heeft. Wij maken gebruik van watchado om u video-inhoud te kunnen aanbieden. We zullen uw gegevens slechts verwerken zolang als voor het doel van het verzamelen van de gegevens (hier voorkomen van misbruik van onze website) nodig is.

Het privacybeleid van watchado kan worden opgevraagd via https://www.whatchado.com/de/terms.

 1. Openbaarmaking van gegevens jegens derden

a)    Uitgangspunten

We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van MINIMAX of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door MINIMAX jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.

b)         Doorgeven van uw gegevens aan gelieerde ondernemingen van MINIMAX

Uw gegevens kunnen ten behoeve van de afhandeling van uw contactopname ook worden doorgegeven aan de gelieerde ondernemingen van het MINIMAX-concern. Een lijst van de betreffende gelieerde MINIMAX-ondernemingen vindt u via [LINK].

Alle MINIMAX groepsmaatschappijen zijn door MINIMAX verplicht om te voldoen aan het privacybeleid van de AVG en andere Europese gegevensbeschermingsnormen (verwerking in opdracht).

Uw gegevens worden pas verzonden nadat u door het betreffende selectievakje aan te vinken uw toestemming hebt gegeven. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, indien u hiervoor apart toestemming heb gegeven.

U kunt uw toestemming jegens MINIMAX te allen tijde herroepen. Het herroepen van uw toestemming heeft enkel gevolgen voor de toekomst.

Uw gegevens worden geweest voor zover deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken.

c)         Webhosting

Onze website en daarmee ook uw gegevens worden bij Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States (hierna te noemen: „Amazon“) gehost. Amazon mag alleen binnen het kader van onze instructies toegang hebben tot de gegevens (verwerking in opdracht). Amazon neemt eveneens strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Amazon geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of Amazon dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.

Amazon zal de informatie eventueel ook doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Amazon zal echter de nodige stappen ondernemen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.. Als Amazon uw gegevens bijvoorbeeld doorstuurt naar de Verenigde Staten, zullen waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het sluiten van EU-conforme datatransferovereenkomsten met de gegevensimporteur. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat Amazon ons de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Amazon-server. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Amazon vindt u op: https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/.

d)         Technische ondersteuning en realisatie van de website

Voor de technische ondersteuning en realisatie van de website werken wij samen met de externe dienstverlener Kreios S.à.r.l. („Kreios“). Kreios is gevestigd in de Rue du Cimetière 23, 5214 Sandweiler, Luxembourg. Kreios mag alleen binnen het kader van onze instructies toegang hebben tot de gegevens (verwerking in opdracht). Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Kreios is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten Kreios moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens. Kreios neemt eveneens strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kreios geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of Kreios dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1 zin 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat Kreios onze website realiseert en voortdurend onderhoudt. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om het respectievelijke doel te bereiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Kreios vindt u op: […]

13.      Veiligheidsstandaarden

MINIMAX heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaarden geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers en gelieerde ondernemingen zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.

14.      Wijzigingen van deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst op 10.09.2020 bijgewerkt.